Nazwa przedmiotu: Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
Wykładowca: prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z6 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy
Wydziałowy kod: 5P2Z6
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 12h (ćwiczenia) + 2x7h (przygotowanie odpowiedzi na pytania przedkolokwialne) + 2x8h (opracowanie projektów przedkolokwialnych) + 18h (opracowanie projektu) + 1h (konsultacje) + 14h (przygotowanie do zaliczenia)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 12h (ćwiczenia) + 1h (konsultacje) = 13h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2,5 ECTS: 2x7h (przygotowanie odpowiedzi na pytania przedkolokwialne) + 2x8h (opracowanie projektów przedkolokwialnych) + 18h (opracowanie projektu) + 1h (konsultacje) + 14h (przygotowanie do zaliczenia) = 63h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - miał pogłębioną wiedzę z zakresu zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, - potrafił zidentyfikować zagrożenia oraz wykorzystać metody oceny ryzyka zawodowego, - rozumiał potrzebę uczenia się przez całe życie.
Treści merytoryczne: 1) Identyfikacja zagrożeń (ABZ, listy kontrolne). 2) Ocena ryzyka w ostatniej minucie LAMRA. 3) Ocena ryzyka na stanowisku pracy (np. PHA, Risk Score,).
Metody oceny: Ocena formatywna: na zajęciach weryfikowane jest wykonanie ćwiczeń; projekt jest dyskutowany i weryfikowany, jest możliwość poprawienia wyników. Ocena sumatywna: oceniana jest wartość merytoryczna projektów, terminowość wykonania prac, redakcja raportu; ćwiczenia kończy zaliczenie pisemne; ocena z ćwiczenia w zakresie 2-5; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny >=3.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. WPW, Warszawa 2010. [2] Górska E.: Metody oceny ryzyka zawodowego.OWPW, Warszawa 2012. [3] Karczewski J.T. (red.): Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem pracy, Ocena ryzyka zawodowego. Wyd. Forum, Poznań 2010. [4] Koradecka D.: (red), Bezpieczeń-stwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 2007. [5] Rączkowski B.: BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2012.
Witryna WWW przedmiotu: www.eLecturer.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 5P2Z6_W01
ma pogłębioną wiedzę z zakresu zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 5P2Z6_U01
potrafi zidentyfikować zagrożenia oraz wykorzystać metody oceny ryzyka zawodowego
Sposób weryfikacji efektu: ocena przygotowanego projektu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 5P2Z6_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne, ocena przygotowanego projektu