Nazwa przedmiotu: Humanocentryczne zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z6 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy
Wydziałowy kod: 6P2Z6
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 12h (ćwiczenia) + 1h (udział w konsultacjach) + 2x7h (przygotowanie odpowiedzi na pytania przedkolokwialne) + 2x8h (opracowanie projektów przedkolokwialnych) + 18h (opracowanie projektu) + 14h (przygotowanie do zaliczenia)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 12h (ćwiczenia) + 1h (udział w konsultacjach) = 13h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2,5 ECTS: 2x7h (przygotowanie odpowiedzi na pytania przedkolokwialne) + 2x8h (opracowanie projektów przedkolokwialnych) + 18h (opracowanie projektu) + 14h (przygotowanie do zaliczenia) = 63h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - znał ogólne zasady humanocentrycznego zarządzania przedsiębiorstwem, -potrafił stosować metody usprawniania procesów pracy w humanocentrycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, -rozumiał potrzebę uczenia się przez całe życie
Treści merytoryczne: 1) Wprowadzenie do humanocentrycznego zarządzania przedsiębiorstwem. 2 ) Projekt wybranych badań humanocentrycznego zarządzania przedsiębiorstwem – analiza polityki organizacji, planowanie zasobów ludzkich, model wzbogacania pracy, zarządzanie jakością procesu, ocena wyników za pomocą metody pomiarów pracy w stosunku do celów, analiza klimatu organizacji, analiza świadczeń pracowniczych, program wzbogacania pracy, metoda „jeden na pięć” (projekty realizowane w zespołach). 3) Prezentacja opracowanych przez zespoły raportów z przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwie.
Metody oceny: Ocena formatywna: na zajęciach weryfikowane jest wykonanie ćwiczeń; projekt jest dyskutowany i weryfikowany, jest możliwość poprawienia wyników. Ocena sumatywna: oceniana jest wartość merytoryczna projektów, terminowość wykonania prac, redakcja raportu; ćwiczenia kończy zaliczenie pisemne; ocena z ćwiczenia w zakresie 2-5; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny >=3.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Górska E., Lewandowski J.; Zarządzanie i organizacja pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010. [2] Lewandowski J.: Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000. [3] Lewandowski J.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
Witryna WWW przedmiotu: www.le.wz.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 6P2Z6_W01
zna ogólne zasady humanocentrycznego zarządzania przedsiębiorstwem
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 6P2Z6_U01
potrafi stosować metody usprawniania procesów pracy w humanocentrycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Sposób weryfikacji efektu: ocena przygotowanego projektu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 6P2Z6_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne, ocena przygotowanego projektu