Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie zarządzania bhp
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z6 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy
Wydziałowy kod: 8P2Z6
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 12h (ćwiczenia) + 1h (udział w konsultacjach) + 2x7h (przygotowanie odpowiedzi na pytania przedkolokwialne) + 2x8h (opracowanie projektów przedkolokwialnych) + 18h (opracowanie projektu) + 14h (przygotowanie do zaliczenia)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 12h (ćwiczenia) + 1h (udział w konsultacjach) = 13h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2,5 ECTS: 2x7h (przygotowanie odpowiedzi na pytania przedkolokwialne) + 2x8h (opracowanie projektów przedkolokwialnych) + 18h (opracowanie projektu) + 14h (przygotowanie do zaliczenia) = 62h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - miął wiedzę dotyczącą komputerowego wspomagania zarządzania, - posiadał umiejętność określenia możliwości wykorzystania komputerowego wspomagania zarządzania, - rozumiał potrzebę uczenia się przez całe życie.
Treści merytoryczne: 1) Obsługa systemu STER – podstawowe funkcje systemu. 2) Dokumentacja w systemie STER – struktura organizacyjna, stanowiska pracy, czynniki na stanowiskach pracy, wyniki pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych na stanowiskach pacy, choroby zawodowe i wypadki pracy, profilaktyka i świadczenia, ocena ryzyka zawodowego dla różnych zagrożeń. 3) Obsługa programu OWER – badającego wydatek energetyczny na wybranych stanowiskach pracy. 4) Obsługa pro-gramu KRECIO badającego stopień zmęczenia wzroku.
Metody oceny: Ocena formatywna: na zajęciach weryfikowane jest wykonanie ćwiczeń; projekt jest dyskutowany i weryfikowany, jest możliwość poprawienia wyników. Ocena sumatywna: oceniana jest wartość merytoryczna projektów, terminowość wykonania prac, redakcja raportu; ćwiczenia kończy zaliczenie pisemne; ocena z ćwiczenia w zakresie 2-5; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny >=3.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Makarewicz G.. STER – wspomaganie komputerowe. CIOP, Warszawa 2001. [2] Smoliński D.: Ocena ryzyka zawodowego. ODiDK, Gdańsk 2004.
Witryna WWW przedmiotu: www.eLecturer.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 8P2Z6_W01
ma wiedzę dotyczącą komputerowego wspomagania zarządzania bhp
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 8P2Z6_U01
posiada umiejętność określenia możliwości wykorzystania komputerowego wspomagania zarządzania
Sposób weryfikacji efektu: ocena przygotowanego projektu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 8P2Z6_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne, ocena przygotowanego projektu