Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
Wykładowca: prof. dr hab. Grażyna Gierszewska
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z7 - Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych
Wydziałowy kod: 2P2Z7
Semestr: 3
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 12h (zajęcia ćwiczeniowe) + 1h (konsultacje) + 38h (przygotowanie do zajęć) + 20h (4 analizy cząstkowe x 5 godzin) + 4h (przygotowanie projektu końcowego)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 12h (zajęcia ćwiczeniowe) + 1h (konsultacje) = 13h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 ECTS: 20h (4 analizy cząstkowe x 5 godzin) + 4h (przygotowanie projektu końcowego) = 24h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: Wiedza z zarządzania strategicznego i marketingowego. Zdolność myślenia krytycznego, analitycznego, uczenia się przez kooperację, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność krytycznego spojrzenia na organizację i problemy, które w niej występują.
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał wiedzę z zakresu metod budowania konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w Unii Europejskiej, relacji między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej, metod i technik budowania konkurencyjności polskiego przedsiębiorstwa na rynku europejskim, znaczenia i roli procesów globalizacji we współczesnej gospodarce i w pozycjonowaniu przedsiębiorstwa na rynkach, - potrafił ocenić skuteczność przedsiębiorstwa wchodzenia na rynki międzynarodowe przy pomocy metod, które pozna na zajęciach, określić niezbędne zmiany w swoim przedsiębiorstwie konieczne w kontekście procesów globalizacji i funkcjonowania na nowych rynkach, interpretować wybrane problemy współczesnej gospodarki i biznesu w świetle dorobku i poglądów autorytetów ekonomii i naukowego zarządzania, - potrafił zaadaptować się i działać w nowych warunkach i sytuacjach związanych np. z odmiennością kulturową danej grupy.
Treści merytoryczne: 1) Teorie konkurencyjności, przedsiębiorstwo wobec konkurencji. 2) Internacjonalizacja działalności gospodarczej. 3) Formy internacjonalizacji – istota, wady i zalety (motywy umiędzynarodowienia: rynkowe, kosztowe, polityczne, konkurencyjne; internacjonalizacja czynna i bierna; przedsiębiorstwo wielonarodowe; fazowy układ internacjonalizacji; eksport, licencje, wspólne przedsięwzięcia, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, alianse, fuzje, grona (cluster), hidden champions, bariery internacjonalizacji. 3) Międzynarodowa konkurencja na poziomie krajów i przedsiębiorstw. 4) Budowanie konkurencyjności w warunkach globalizacji (potencjał konkurencyjny, przewaga i pozycja konkurencyjna, instrumenty konkurowania; międzynarodowa konfiguracja łańcucha. 5) Źródła przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym (kluczowe kompetencje G. Hamela i C.K. Prahalada, wyróżniające zdolności J. Kay’a; przewaga konkurencyjna na rynku lokalnym i globalnym wg J. Stankiewicza). 6) Instrumenty konkurowania oparte na metodach zarządzania (strategie przedsiębiorstw globalnych i lokalnych, Koncepcja R.E. Miles’a i C.C. Snow’a, trójkąt globalizacji G. Yip’a, strategie transnacjonalizacji C.A. Bartletta,- i S. Ghoshala). 7) Zarządzanie międzykulturowe (istota i elementy kultury organizacyjnej; pojęcie wielokulturowości; zarządzanie wielokulturowością; modele zarządzania wielokulturowego: model kulturowej dominacji, kulturowego współistnienia, współpracy kulturowej. 8) Społeczna odpowiedzialność organizacji. 9) Sposoby zarządzania ludźmi w firmach międzynarodowych (menedżer globalny, rola kobiet w zarządzaniu na przykładach firm.)
Metody oceny: Ocena prac projektowych przygotowanych przez studentów w grupach dotyczących metod i sposobów budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Opracowane analizy są dyskutowane podczas zajęć. Oceniana jest wartość merytoryczna prac projektowych, ich poprawność metodyczna i kreatywność w wyborze tematu. Istnieje możliwość poprawienia pracy. Ostateczna ocena wynika z rozmowy zaliczeniowej z członkami zespołów realizujących zadania cząstkowe.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Fonfara K., Gorynia M.: Strategie w biznesie międzynarodowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000. [2] Zorska A. (red.): Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji. Difin, Warszawa 2002. [3] Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001. Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa, 1997. [4] Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora, Toruń 2002. [5] Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Felberg SJA, Warszawa 2001.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 2P2Z7_W01
zna metodyki analizy otoczenia międzynarodowego, strategii wejścia na rynki zagraniczne, międzynarodowe i globalne strategie konkurowania
Sposób weryfikacji efektu: poprawność merytoryczna i metodyczna opracowanej analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa
Efekt 2P2Z7_W02
ma elementarną wiedzę w zakresie etycznych aspektów procesów globalizacyjnych
Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas zajęć na bazie przykładów z praktyki organizacyjnej i gospodarczej

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 2P2Z7_U01
potrafi wykorzystać nabytą wiedzę z zakresu narzędzi analitycznych pozwalających ocenić i wspomagać zachowanie się przedsiębiorstwa w aktualnych warunkach rynkowych
Sposób weryfikacji efektu: umiejętność wnioskowania i wyboru adekwatnych do danej firmy metod przygotowania projektu.

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 2P2Z7_K01
potrafi przekazać informacje o osiągnięciach zarządzania i różnych aspektach zawodu w sposób powszechnie zrozumiały oraz potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Sposób weryfikacji efektu: przekonywanie do swojego zdania i konstruktywne dyskutowanie w grupie, budowanie koalicji w celu obrony określonego stanowiska