Nazwa przedmiotu: Negocjacje międzynarodowe
Wykładowca: dr inż. Michael Jaksa
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Zarządzanie
Grupa: Z7 - Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych
Wydziałowy kod: 3P2Z7
Semestr: 3
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 12h (ćwiczenia) + 10x4h (przygotowanie się do zajęć) + 1h (konsultacje) + 22h (zapoznanie się z literaturą)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 212h (ćwiczenia) + 1h (konsultacje) = 13h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2,4 ECTS: 20h (ćwiczenia) + 10x4h (przygotowanie się do zajęć) = 60h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: podstawowa wiedza na temat zasad prowadzenia negocjacji w biznesie, umiejętności w zastosowaniu technik komunikacji międzyludzkiej
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał podstawową wiedzę z zakresu zasad prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym oraz zna sposoby radzenia sobie z barierami w tych negocjacjach, - potrafił prowadzić negocjacje z przedstawicielami różnych kultur, - potrafił dopasować techniki negocjacji w zależności od występujących różnic kulturowych w negocjacjach oraz komunikowaniu się.
Treści merytoryczne: 1) Wymiary analizy kultur w środowisku biznesu międzynarodowego. Podział kultur według różnych kryteriów. 2) Reguły zachowań w biznesie międzynarodowym. Analiza porównawcza: europejski, japoński i amerykański – style prowadzenia negocjacji. 3) Rola i narzędzia komunikowania się w świecie biznesu. Kultury ekspresyjne kontra kultury powściągliwe. 4) Werbalne i niewerbalne formy komunikowania się. Zasady komunikowania się w różnych krajach. Rola komunikowania się w negocjacjach międzykulturowych. 5) Zasady prowadzenia negocjacji międzynarodowych. Modele i techniki negocjacyjne. 6) Bariery występujące w negocjacjach międzynarodowych. 7) Etykieta w negocjacjach międzynarodowych. 8) Środowisko negocjacyjne: terytorium, czas, język, agenda. 9) Różnice kulturowe i ideologiczne. Biurokracja. Prawo i rządy obcych państw. 10) Przepływy finansowe. Brak ciągłości i niestabilność – renegocjacje.
Metody oceny: Ocena formatywna: ocena poprawności ćwiczeń wykonanych przez studentów podczas zajęć. Elementy ćwiczeń są dyskutowane na każdych ćwiczeniach. 2. oceniana jest wartość merytoryczna ćwiczeń, terminowość wykonania prac, redakcja prac ćwiczeniowych oraz wynik rozmowy zaliczeniowej członków zespołu z prowadzącym; ocena ćwiczeń w zakresie 2-5; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny >=3. Ocena końcowa z przedmiotu: przedmiot uznaje się za zaliczony jeśli zarówno ocena z ćwiczeń >=3.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Podstawowa: [1] Gestalt R.R.: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999. [2] Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003. Uzupełniająca: [1] Kendik M.:, Negocjacje międzynarodowe. Difin, Warszawa 2009. [2] Salacuse J. W.: Negocjacje na rynkach międzynarodowych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994. [3] Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej: Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 3P2Z7_W01
posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym oraz zna sposoby radzenia sobie z barierami w tych negocjacjach,
Sposób weryfikacji efektu: odpowiedź ustna w trakcie wykonywanych ćwiczeń

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 3P2Z7_U01
potrafi prowadzić negocjacje z przedstawicielami różnych kultur
Sposób weryfikacji efektu: weryfikacja wykonania ćwiczeń
Efekt 3P2Z7_U02
potrafi dopasować techniki negocjacji w zależności od występujących różnic kulturowych w negocjacjach oraz komunikowaniu się
Sposób weryfikacji efektu: weryfikacja wykonania ćwiczeń

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 3P2Z7_K01
rozumie potrzebę zachowań personalnych i przestrzega zasad etyki, w tym uczciwości
Sposób weryfikacji efektu: ocena współpracy na zajęciach i sposobu realizacji zadania zespołowego