Nazwa przedmiotu:
Technologia kompozytów budowlanych
Koordynator przedmiotu:
Piotr Woyciechowski, Dr inż., Wioletta Jackiewicz-Rek, Dr inż.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
TEKOBU
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Łącznie 60 godzin = 2 ECTS: obecność na laboratoriach 15 godzin i wykładach 15 godz., przygotowanie do laboratorium 4 godz, opracowanie raportów z własnych badań przeprowadzonych na laboratorium, konsultacje 20 godz, przygotowanie do zaliczenia 6 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Łącznie 45 godzin = 2 ECTS: obecność na laboratoriach 15 godzin i na wykładach 15 godz. konsultacje raportów z badań 15 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Łącznie 26 godzin = 1 ECTS: obecność na laboratoriach 15 godzin, przygotowanie do laboratorium 6 godz, opracowanie raportów z własnych badań przeprowadzonych na laboratorium 5 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu I stopnia studiów na specjalności IPB.
Limit liczby studentów:
bez limitu
Cel przedmiotu:
Rozszerzenie wiedzy o mineralnych kompozytach budowlanych ze spoiwami hydraulicznymi i powietrznymi oraz o umiejętności prowadzenia i wykorzystania specyficznych metod badań.
Treści kształcenia:
<ol><li>Gips budowlany – modyfikacja dodatkami poprawiającymi szczególne cechy użytkowe tworzywa. <li>Projektowanie, wykonywanie i badania laboratoryjne betonów o specjalnych wymaganiach w zakresie trwałości, w tym: ognioodpornych, mrozoodpornych, wodoszczelnych, odpornych na ścieranie, odpornych na karbonatyzację. <li>Badania różnymi metodami, zawartości powietrza w mieszance betonowej, badania podatności mieszanki na oddzielanie się wody (bleeding), ocena zmian własności roboczych mieszanki z upływem czasu. <li>Kontrola i ocena zgodności betonu. <li>Nowoczesne techniki oceny dojrzałości betonu w konstrukcji – teoria i praktyka.</ol>
Metody oceny:
Ćwiczenia laboratoryjne: sporządzenie raportów z badań przeprowadzonych na ćwiczeniach wraz z interpretacją rezultatów, przygotowanie i przedstawienie prezentacji na zadany temat.<br> Wykłady: zaliczenie pisemne całości przedmiotu na końcu semestru.
Egzamin:
nie
Literatura:
[1] Czarnecki L. i zespół, Beton według normy PN-EN 206-1 – komentarz. Polski Cement 2004.<br> [2] Osiecka E. Materiały budowlane. Spoiwa mineralne. Kruszywa. Of. Wyd. PW 2005.<br> [3] Neville A. Właściwości betonu Polski Cement, Kraków 2002.<br> [4] Jamroży Z., Beton i jego właściwości. Arkady 2002.<br> [5] Śliwiński J., Beton zwykły – projektowanie i podstawowe właściwości, Polski Cement 1999.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TEKOBUW1
ma wiedzę w zakresie właściwości, projektowania, technologii i badania według różnych procedur betonów o specjalnych betonów o specjalnych wymaganiach w zakresie trwałości, w tym: ognioodpornych, mrozoodpornych, wodoszczelnych, odpornych na ścieranie, odpornych na karbonatyzację. Ma wiedzę i umiejętność prowadzenia kontroli i oceny zgodności betonu.
Weryfikacja: zaliczenie pisemne całości przedmiotu
Powiązane efekty kierunkowe: K2_W12_IPB, K2_W17_IPB, K2_W18_IPB
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TEKOBUU1
umie dobrać składniki i skład betonu cementowego o specjalnych wymaganiach trwałości w róznych klasach ekspozycji i wwarunkach ekstremalnych,
Weryfikacja: ocena poprawności opracowania specyfikacji betonu i sporzadzenia raportu z badań
Powiązane efekty kierunkowe: K2_U11_IPB, K2_U17_IPB
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U17, T2A_U19, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U12

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TEKOBUK1
potrafi zespołowo zaplanować i przeprowadzić eksperyment z zakresu zaawansowanych materiałów budowlanych
Weryfikacja: ocena prawidłowości sporządzenia planu eksperymentu i jego wyników poprzez analizę zespołowego raportu wykonanego przez studentów
Powiązane efekty kierunkowe: K2_K01, K2_K04
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K04, T2A_K06, T2A_K07