Nazwa przedmiotu:
Technologia betonów specjalnych
Koordynator przedmiotu:
Piotr Woyciechowski, Dr inż.,
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
TEBEIP
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Łącznie 103 godzin = 4 ECTS: obecność na wykładach 15 godzin, obecność na laboratoriach 30 godzin, studiowanie literatury przedmiotu 10 godzin, przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 10 godzin, opracowanie raportów z badań 15 godzin, obecność na konsultacjach, obrony raportów i udział w egzaminie 13 godzin, przygotowanie do egzaminu 10 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Łącznie 58 godzin = 2,5 ECTS: obecność na wykładach 15 godzin, obecność na laboratoriach 30 godzin, obecność na konsultacjach, obrony raportów i udział w egzaminie 13 godzin.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Łącznie 55 godzin = 2 ECTS: obecność na laboratoriach 30 godzin, przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 10 godzin, opracowanie raportów z badań 15 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu I stopnia studiów na specjalności IPB; zaliczony przedmiot Technologia Kompozytów Budowlanych
Limit liczby studentów:
bez limitu
Cel przedmiotu:
Rozszerzenie wiedzy o betonach specjalnych, nie objętych programem przedmiotu Technologia betonów specjalnych 1. Kształtowanie praktycznych umiejętności projektowania i wykonywania betonów specjalnych.
Treści kształcenia:
Beton architektoniczny, faktury – wymagania, kształtowanie jakości, dobór materiałów i technologie wykonywania, zakres stosowania; projektowanie i wykonywanie elementów z różnych rodzajów betonów architektonicznych (fotobeton, beton wytłaczany matrycą, faktury kruszynowe, beton gładki bez porów powierzchniowych); Betony do osłon przed promieniowaniem jonizującym – materiały, zasady kształtowania właściwości; projektowanie i wykonywanie betonu ciężkiego barytowego; Wykorzystanie odpadów budowlanych i innych jako składników betonu – przegląd użytecznych odpadów i ich wpływu na cechy betonu, projektowanie i wykonywanie betonu z wypełniaczem z materiału odpadowego; Materiałowe i technologiczne uwarunkowania wykonywania konstrukcji z betonu w ekstremalnych warunkach temperaturowych; Projektowanie i wykonywanie betonu odpowiedniego do specjalnych zabiegów technologicznych – beton próżniowany, beton układany dwuetapowo.
Metody oceny:
Ocena raportów z badań przeprowadzonych na ćwiczeniach wraz z interpretacją rezultatów; przygotowanie i przedstawienie prezentacji na zadany temat Egzamin pisemny i ustny z całości przedmiotu.
Egzamin:
tak
Literatura:
[1] Czarnecki L. i zespół, Beton według normy PN-EN 206-1 – komentarz. Polski Cement 2004;<br> [2] Neville A. Właściwości betonu Polski Cement, Kraków 2002;<br> [3] Jamroży Z. Beton i jego właściwości. Arkady 2002;<br> [4] J.Newman, B.S.Choo, Advanced Concrete Technology vol.1-4, Elsevier Ltd. 2003
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TEBEIPW1
ma szczegółową wiedzę o specjalnych odmianach betonów i specjalnych technologiach wykonywania robót betoniarskich, w tym betonowania w ekstremalnych warunkch, niekonwencjonalnych metod zagęszczania mieszanki i zasad pielęgnacji betonu
Weryfikacja: egzamin pisemny i ustny
Powiązane efekty kierunkowe: K2_W10, K2_W12_IPB, K2_W17_IPB, K2_W18_IPB
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TEBEIPU1
umie zaprojektować beton do specjlanych warunków wbudowania i zagęszczania, potrafi dobrać sposób i przebieg pielęgnacji,
Weryfikacja: kontrola porawności wykonania badania laboratoryjnego, weryfikacja umiejętności doświadczalno-obliczeniowego zaprojektowania betonów do robót specjalnych
Powiązane efekty kierunkowe: K2_U11_IPB, K2_U17_IPB, K2_U18_IPB
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U17, T2A_U19, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U08, T2A_U09

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TEBEIPK1
zna zasady zrównoważonego rozwoju technologii betonu, rozumie ekologiczne i społeczne znaczenie stosowania idei "sustainable dvelopment" w technologii betonu
Weryfikacja: kontrola umiejętności oceny ekologiczności różnych odmian betonu
Powiązane efekty kierunkowe: K2_K01, K2_K04
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K04, T2A_K06, T2A_K07