Nazwa przedmiotu:
Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Przedmioty do wyboru
Kod przedmiotu:
TRWALO
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Razem 55 godz. = 2 ECTS: wykład 30 godz., przygotowanie i wygłoszenie referatu 25 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Razem 30 godz. = 1 ECTS: wykład.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Razem 25 godz. = 1 ECTS: przygotowanie i wygłoszenie referatu 25 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu I stopnia studiów na specjalności IPB.
Limit liczby studentów:
1 grupa - 60 osób
Cel przedmiotu:
Przygotowanie absolwentów do rozwiązywania zagadnień związanych z zapewnieniem, prognozowaniem i oceną trwałości materiałów budowlanych jako podstawowego czynnika decydującego o trwałości obiektów budowlanych.
Treści kształcenia:
Podstawowe pojęcia związane z trwałością. Definicje i terminologia. Znaczenie problematyki trwałości materiałów budowlanych. Korozja, naprawy i ochrona konstrukcji. Trwałość a odporność korozyjna.<br> Mechanizmy korozji materiałów budowlanych. Korozja chemiczna, fizyczna i biologiczna. Synergizm oddziaływań korozyjnych. Korozja materiałów budowlanych a trwałość konstrukcji. <br>Uszkodzenia konstrukcji – przyczyny, objawy, przebieg destrukcji. Powstawanie rys. Elektrochemiczna korozja zbrojenia w żelbecie.<br> Wpływ modyfikacji materiałowej na trwałość betonu.<br> Karbonatyzacja betonu jako czynnik korozji żelbetu.<br> Ochrona powierzchniowa jako czynnik poprawiający trwałość materiału w konstrukcji.<br> Warunki użytkowania konstrukcji a dobór materiałów konstrukcyjnych oraz materiałów do naprawy i ochrony. Sposoby oceny przydatności materiałów w aspekcie trwałości. Przykłady praktycznej analizy użyteczności wybranych wyrobów budowlanych.<br> Trwałość materiałów w świetle prawodawstwa europejskiego oraz dokumentów normalizacyjnych. Europejska i krajowa działalność normalizacyjna w zakresie zapewnienia trwałości oraz napraw i ochrony konstrukcji. Metody i zasady napraw i ochrony w świetle PN-EN 1504-9.<br> Przykłady awarii konstrukcji budowlanych (betonowych i innych), ich naprawa i ochrona.
Metody oceny:
Ocena prezentacji dotyczących wybranych zagadnień związanych z tematyką wykładów w powiązaniu z aktywnością w trakcie semestru (dyskusje panelowe poświęcone rozwiązywaniu konkretnych problemów).
Egzamin:
nie
Literatura:
[1] Czarnecki L., Emmons P.H., Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Polski Cement, Kraków, 2003;<br> [2] Czarnecki L. i zespół, Beton według normy PN-EN 206-1 – komentarz, Polski Cement 2004;<br> [3] Fagerlund G., Trwałość konstrukcji betonowych, Arkady, Warszawa, 1999;<br> [4] Ściślewski Z., Ochrona konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa, 1999;<br> [5] Wybrane artykuły z czasopism naukowo-technicznych: „Archiwum Inżynierii Lądowej”, „Materiały Budowlane”, „Cement Wapno Beton”, „Budownictwo-Technologie-Architektura”, i in.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TRWALOW1
Zna uwarunkowania i metody kształtowania trwałości materiałów, elementów i konstrukcji budowlanych oraz miary i metody oceny trwałości.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe: K2_W10, K2_W17_IPB
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07
Efekt TRWALOW2
Zna uwarunkowania i metody kształtowania trwałości betonu i elementów oraz konstrukcji betonowych. Zna metody oceny trwałości betonu.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe: K2_W10, K2_W18_IPB
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TRWALOU1
Potrafi pozyskiwać informacje dotyczące sposobów kształtowania trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych, na ich podstawie dokonywać analizy i prezentacji nowoczesnych technologii budowlanych.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe: K2_U08
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05
Efekt TRWALOU2
Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy i kompetencji w zakresie kształtowania trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych, potrafi samodzielnie zdobywać tę wiedzę.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe: K2_U08
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05
Efekt TRWALOU3
Potrafi sformułowac kryteria użyteczności ochrony przed korozją i na tej podstawie dobrać sposób zabezpieczenia materiału i konstrukcji budowlanej.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe: K2_U08
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TRWALOK1
Jest przygotowany do zespołowego wykonywania zadania o charakterze analitycznym i właściwej prezentacji wyników i wniosków.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe: K2_K01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K04
Efekt TRWALOK2
Potrafi formułować wnioski i opinie w sposób rzetelny, obiektywny i klarowny. Potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję na temat prezentowanych zagadnień.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe: K2_K04
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K06, T2A_K07