Nazwa przedmiotu: Język angielski dla kontynuujących (poziom B1/B2); General English at Intermediate Level
Wykładowca: mgr Roman Gąsecki
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla wydziału
Wydziałowy kod: WN1A_01_04
Semestr: 5
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Ćwiczenia (liczba godzin według planu studiów) - 30; przygotowanie do zajęć - 15; zapoznanie się z literaturą - 15; przygotowanie do zaliczenia - 5; przygotowanie do kolokwium - 10; RAZEM: 75
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Ćwiczenia (liczba godzin według planu studiów) - 30h = 1,2 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 30 0 0 0 0
Wymagania wstępne: język polski – rozumienie gramatyki; język angielski – umiejętności na poziomie średniozaawansowanym (B1); zaliczenie poprzednich modułów
Limit liczby studentów: Lektorat: 12 -24
Cele przedmiotu: Celem lektoratu jest przypomnienie i doskonalenie struktur gramatycznych i leksykalnych, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu na poziomie średniozaawansowanym. Pierwsze 40 godzin nauki (semestr II, III) przeznacza się na rozwijanie umiejętności językowych umożliwiających analizę tekstów popularnonaukowych i dotyczących życia codziennego, jak również prowadzenie konwersacji i tworzenie dłuższej wypowiedzi. W semestrze IV i V wprowadza się ćwiczenie i utrwalanie zadań egzaminacyjnych na poziomie B2.
Treści merytoryczne: Semestr V GRAMATYKA Passive voice; passive structures; wish; if only, it's high time; verbs/participles + preposition; verbs with similar meaning; clauses of reason, purpose, contrast; so/such, too/enough, as/like; participle clauses; need +to V / V-ing; have sth done SŁOWNICTWO/TEMATYKA/FOUR SKILLS Travel; means of transport; health and fitness; happiness; the media; writing a report
Metody oceny: Zaliczenie każdego modułu zależy od spełnienia trzech kryteriów: obecności na zajęciach, opanowania materiału dla danego modułu i nakładu pracy własnej. Szczegółowy regulamin zaliczania modułu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Lektorów: http://www.zl.pw.plock.pl/pl/regulamin_zaliczania_modulu.html
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Bell, J. and R. Gower. First Expert 3rd ed. Pearson. London 2014 2. Kenny, N. and L. Luque-Mortimer. First Certificate Practice Tests Plus. Pearson Education Ltd. London 2008 3. Kenny, N. and R. Mann. First Certificate Student's Resource Book. Pearson Education Ltd. London 2015 4. Linde-Usiekniewicz, J. (ed.). Wielki słownik angielsko – polski i polsko –angielski. PWN/Oxford.Warszawa 2006
Witryna WWW przedmiotu: http://www.zl.pw.plock.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: Przedmiot uczony w bloku, dla studentów różnych kierunków; kontynuacja nauki języka na poziomie średniozaawansowanym

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01
Potrafi korzystać ze wskazanej literatury ( teksty popularnonaukowe). Potrafi przetłumaczyć treść tekstu.
Sposób weryfikacji efektu: Streszczanie fragmentów tesktu; odpowiedzi typu "Tak"/"Nie"; odpowiedzi szczegółowe na pytania do tekstu. Dopasowywanie brakujących fragmentów tekstu; syntetyzowanie fragmentów tekstu (dobór nagłówków); wyszukiwanie szczegółów w treści tekstu.
Efekt U03_01
Potrafi napisać krótki tekst; potrafi analizować treść tekstu.
Sposób weryfikacji efektu: Pisanie tekstów w oparciu o analizę modelowych wzorców (list, raport, rozprawka); syntetyzowanie fragmentów tekstu (dobór nagłówków); wyszukiwanie szczegółów w treści tekstu. Rozwiązywanie testów leksyklano-gramatycznych.
Efekt U04_01
Potrafi konstruować wypowiedzi w oparciu o fakty, potrafi zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą.
Sposób weryfikacji efektu: Odpowiadanie na pytania lektora; wypowiadanie się na zadany temat na zajęciach: ćwiczenie krótkiej wypowiedzi (1 min) oraz umiejętności uczestniczenia w dyskusji.
Efekt U06_01
Potrafi zrozumieć wypowiedzi w języku angielskim, na różne teamty. Potrafi konstruować wypowiedzi, potrafi zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą. Potrafi stworzyć wypowiedź pisemną.
Sposób weryfikacji efektu: Słuchanie różnorodnych wypowiedzi w nawiązaniu do omawianych zagadnień na zajęciach; odpowiadanie na pytania lektora; wypowiadanie się na zadany temat na zajęciach. Analiza modelowych tekstów: poznawanie typowych zwrotów i struktury tekstu na zajęciach. Tworzenie form pisemnych w ramach nakładu pr