Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski, dr inż Zhiyin Liu
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: 1150-PE000-ISP-0224
Semestr: 4
Punkty ECTS: 1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykład - godziny kontaktowe (zajęcia): 15 praca w domu: 15 przygotowanie do egzaminu: 10
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,6
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
1 0 0 0 0 15
Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu elektrotechniki i elektroniki
Limit liczby studentów: zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cele przedmiotu: Wiedza o rodzajach maszyn elektrycznych, ich budowie i zastosowaniu. Wiedza o kryteriach doboru maszyn elektrycznych do określonych zastosowań przy danych założeniach projektowych. Umiejętność analizy zadań projektowych w kontekście doboru najbardziej odpowiedniej maszyny elektrycznej. Umiejętność ustalenia hierarchii ważności cech danej maszyny przy jej doborze podczas realizacji zadania projektowego.
Treści merytoryczne: Wykład: Maszyny elektryczne, podział, zasada działania, podstawowe zależności. Budowa, charakterystyki, regulacja momentu i sterowanie prędkością, zakresy regulacji i osłabienie pola, praca w ćwiartkach układu moment-prędkość obrotowa –silników prądu stałego szczotkowych i bezszczotkowych. Sterowniki silników prądu stałego, układ pół i pełnomostkowy, metoda modulacji szerokości impulsu PWM. Maszyny prądu przemiennego asynchroniczne - budowa, charakterystyki, regulacja momentu i sterowanie prędkością. Maszyny prądu przemiennego synchroniczne i synchroniczne z magnesami trwałymi - budowa, charakterystyki, regulacja momentu i sterowanie prędkością. Maszyny synchroniczne reluktancyjne - budowa, charakterystyki, regulacja momentu i sterowanie prędkością. Falowniki silników prądu przemiennego, metoda trójfazowej modulacji szerokości impulsu PWM, sterowanie wg metod U/f=const. i wektorowe.
Metody oceny: Praca pisemna i odpowiedź ustna
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Maszyny elektryczne T.1,T.2 - Mitew E., 2005 Elektrotechnika i elektronika – Przezdziecki F., PWN 1986 Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi – Glinka T., 2002
Witryna WWW przedmiotu: brak
Uwagi dotyczące przedmiotu: brak

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0224_W1
Posiada wiedzę o rodzajach maszn elektrycznych, ich budowie i zastosowaniu.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0224_W2
Posiada wiedzę o sposobach sterowania maszyn elektrycznych również w kontekście napędów elektrycznych i hybrydowych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0224_W3
Posiada wiedzę o kryteriach doboru maszyn elektrycznych do określonych zastosowań przy danych założeniach projektowych
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0224_W4
Potrafi ustalić hierarchię ważności cech danej maszyny przy jej doborze podczas realizacji zadania projektowego
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0224_U1
Potrafi przeanalizować zadanie projektowe w kontekscie doboru najbardziej odpowiedniej maszyny elektrycznej.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0224_U2
Potrafi określić charakterystyki maszyn elektrycznych niezbędne dla analizowanego kryterium projektowego.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0224_K1
ma świadomość wpływu stosowania różnych technologii silników elektrycznych na aplikacji.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin