Nazwa przedmiotu:
Maszyny elektryczne
Wykładowca:
prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski, dr inż Zhiyin Liu
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-PE000-ISP-0224
Semestr:
4 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Wykład - godziny kontaktowe (zajęcia): 15 praca w domu: 15 przygotowanie do egzaminu: 10
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Łączna liczba godzin w semestrze:
15
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady1h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu elektrotechniki i elektroniki
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cele przedmiotu:
Wiedza o rodzajach maszyn elektrycznych, ich budowie i zastosowaniu. Wiedza o kryteriach doboru maszyn elektrycznych do określonych zastosowań przy danych założeniach projektowych. Umiejętność analizy zadań projektowych w kontekście doboru najbardziej odpowiedniej maszyny elektrycznej. Umiejętność ustalenia hierarchii ważności cech danej maszyny przy jej doborze podczas realizacji zadania projektowego.
Treści merytoryczne:
Wykład: Maszyny elektryczne, podział, zasada działania, podstawowe zależności. Budowa, charakterystyki, regulacja momentu i sterowanie prędkością, zakresy regulacji i osłabienie pola, praca w ćwiartkach układu moment-prędkość obrotowa –silników prądu stałego szczotkowych i bezszczotkowych. Sterowniki silników prądu stałego, układ pół i pełnomostkowy, metoda modulacji szerokości impulsu PWM. Maszyny prądu przemiennego asynchroniczne - budowa, charakterystyki, regulacja momentu i sterowanie prędkością. Maszyny prądu przemiennego synchroniczne i synchroniczne z magnesami trwałymi - budowa, charakterystyki, regulacja momentu i sterowanie prędkością. Maszyny synchroniczne reluktancyjne - budowa, charakterystyki, regulacja momentu i sterowanie prędkością. Falowniki silników prądu przemiennego, metoda trójfazowej modulacji szerokości impulsu PWM, sterowanie wg metod U/f=const. i wektorowe.
Metody oceny:
Praca pisemna i odpowiedź ustna
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
Maszyny elektryczne T.1,T.2 - Mitew E., 2005 Elektrotechnika i elektronika – Przezdziecki F., PWN 1986 Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi – Glinka T., 2002
Witryna WWW przedmiotu:
brak
Uwagi dotyczące przedmiotu:
brak

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0224_W1
Posiada wiedzę o rodzajach maszn elektrycznych, ich budowie i zastosowaniu.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0224_W2
Posiada wiedzę o sposobach sterowania maszyn elektrycznych również w kontekście napędów elektrycznych i hybrydowych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0224_W3
Posiada wiedzę o kryteriach doboru maszyn elektrycznych do określonych zastosowań przy danych założeniach projektowych
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0224_W4
Potrafi ustalić hierarchię ważności cech danej maszyny przy jej doborze podczas realizacji zadania projektowego
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0224_U1
Potrafi przeanalizować zadanie projektowe w kontekscie doboru najbardziej odpowiedniej maszyny elektrycznej.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0224_U2
Potrafi określić charakterystyki maszyn elektrycznych niezbędne dla analizowanego kryterium projektowego.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0224_K1
ma świadomość wpływu stosowania różnych technologii silników elektrycznych na aplikacji.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin