Nazwa przedmiotu:
Symulacja układów dynamicznych
Wykładowca:
Dr inż. Robert Gumiński
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-PE000-ISP-0218
Semestr:
4 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin kontaktowych: a) praca w laboratorium -15 godz.; 2. Praca własna studenta: a) 10 godz. - przygotowywanie się do laboratoriów
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.6 punktu ECTS - 15 godzin laboratorium -15godz.
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 25 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 15 godzin, b) przygotowanie zajęć - 10 godzin.
Łączna liczba godzin w semestrze:
15
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium1h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przygotowanie do zajęć z zakresu równań ruchu i teorii drgań.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cele przedmiotu:
Poznanie podstaw modelowania układów dynamicznych z wykorzystaniem programy Matlab/Simulink.
Treści merytoryczne:
1. Opisy układów dynamicznych i ich transformacje w środowisku Matlab. 2. Identyfikacja modeli dynamicznych w środowisku Matlab. 3. Wprowadzenie do języka symulacyjnego Simulink. 4. Budowa modeli i uruchamianie symulacji w środowisku Simulink. 5. Symulacje stanów nieustalonych i dynamicznych w środowisku Simulink. 6. Analiza postsymulacyjna w środowisku Matlab/Simulink.
Metody oceny:
Podstawą zaliczenia jest wykonanie dwóch zadań-sprawdzianów, każde zadanie jest oceniane osobno. Zadanie polega na zbudowaniu modelu układu dynamicznego/ równania różniczkowego, analiza wyników. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie każdego sprawdzianu na ocenę minimum 3.0.
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
Włodzimierz Kurnik - Wykłady z mechaniki ogólnej, Oficyna Wydawnicza PW, 2012, Zbigniew Osiński - Mechanika ogólna, PWN, 1994, Help- Matlab/Simulink, Materiały przekazywane przez prowadzących.
Witryna WWW przedmiotu:
mechatronika.simr.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0218_W1
Student posiada wiedzę o zasadach modelowania układów dynamicznych
Sposób weryfikacji efektu: Ocena jakości samodzielnie napisanego oprogramowania
Efekt 1150-PE000-ISP-0218_W2
Student potrafi budować modele symulacyjne na podstawie równań różniczkowych.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena jakości samodzielnie napisanego oprogramowania

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0218_U1
Potrafi pozyskiwać informacje z systemów pomocy kontekstowej środowisk programistycznych (w języku angielskim); potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i wykorzystywać w budowie oprogramowania.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena jakości samodzielnie napisanego oprogramowania
Efekt 1150-PE000-ISP-0218_U2
Student potrafi dokonać prezentacji i przeprowadzić analizę uzyskanych wyników symulacji.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena jakości samodzielnie napisanego oprogramowania
Efekt 1150-PE000-ISP-0218_U3
Potrafi budować modele symulacyjne układów dynamicznych w środowisku Matlab/Simulink.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena jakości samodzielnie napisanego oprogramowania
Efekt 1150-PE000-ISP-0218_U4
Potrafi przeprowadzać symulacje komputerowe oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena jakości wykonania ćwiczeń laboratoryjnych

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0218_K1
Potrafi odpowiednio ustalić priorytety służące realizacji określonego przez innych zadania.
Sposób weryfikacji efektu: