Nazwa przedmiotu:
Akumulacja energii w pojazdach
Wykładowca:
prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-PE000-ISP-0311
Semestr:
5 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
wykład 30h; studia literaturowe 15h; przygotowanie do zajęć 15h; przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu 15h; łącznie 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
wykład 30h co odpowiada 1.2 pkt ECTS
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zaliczony egzamin z przedmiotów „Elektrotechnika i elektronika I i II”
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cele przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: Posiadać wiedzę o rodzajach możliwych do zastosowania systemów akumulacji energii w napędzie wieloźródłowym i wynikających z tego faktu ograniczeniach. Posiadać wiedzę o metodach i kryteriach stanowiących o doborze rodzaju systemu akumulacji i jego parametrów. Potrafić dobrać i uzasadnić wybór systemu akumulacji energii w zależności od struktury napędu. Potrafić przeprowadzić analizy pozwalające na określenie warunków pracy systemu akumulacji energii. Potrafić wyznaczyć parametry akumulatora inercyjnego i elektrochemicznego.
Treści merytoryczne:
1. Warunki magazynowania energii w pojazdach - cykl jazdy 2. Rekuperacja i akumulacja energii w zależności od struktury napędu 3. Wtórne źródła energii -Właściwości energetyczne akumulatorów elektrochemicznego i inercyjnego. 4. Wyznaczanie parametrów energetycznych hybrydowego układu napędowego- budowa modelu układu. 5. Równanie bilansu energetycznego układu napędowego dla mocy minimalnej. Postać przybliżona. 6. Wyznaczanie minimalnej pojemności energetycznej akumulatora 7. Elektrochemiczny akumulator energii. Właściwości akumulatora ołowiowego 8. Wyznaczanie charakterystyk elektroenergetycznych trakcyjnego akumulatora elektrochemicznego. 9. Siła elektromotoryczna, rezystancja wewnętrzna, stopień naładowania akumulatora oraz napięcie na zaciskach ogniwa. 10. Efektywność energetyczna akumulatora elektrochemicznego 11. Energetyczny model matematyczny akumulatora elektrochemicznego 12. Inercyjny akumulator energii. Wybrane zagadnienia wytrzymałości bezwładników 13. Bezwładnik konwencjonalny w kształcie krążka i bezwładniki niekonwencjonalne. 14. Akumulacja energii w ruchu obrotowym bezwładników 15. Metoda wskaźnika efektywności formy 16. Porównanie różnych form bezwładników 17. Straty energii w ruchu obrotowym bezwładnika 18. Energetyczny model bezwładnika 19. Maszyna elektryczna jako elektromechaniczny przetwornik energii w napędach hybrydowych pojazdów 20. Współpraca akumulatora elektrochemicznego oraz bezwładnika z maszynami prądu stałego 21. Stabilizacja mocy silnika cieplnego w hybrydowych elektromechanicznych układach napędowych - automatyczna stabilizacja mocy generatora
Metody oceny:
2 kolokwia, egzamin pisemny i ustny
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
A. Szumanowski „Akumulacja Energii w pojazdach” WKiŁ Warszawa; A. Szumanowski „Hybrid Electric Vehicle Drives Design” ITEE Radom Wykład
Witryna WWW przedmiotu:
brak
Uwagi dotyczące przedmiotu:
brak

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0311_W1
Posiada wiedzę o rodzajach możliwych do zastosowania systemów akumulacji energii w napędzie wieloźródłowym i wynikających z tego faktu ograniczeniach
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0311_W2
Posiada wiedzę o metodach i kryteriach stanowiących o doborze rodzaju systemu akumulacji i jego parametrach.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0311_U1
Potrafi dobrać i uzasadnić wybór systemu akumulacji energii w zależności od struktury napędu.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0311_U2
Potrafi przeprowadzić analizy pozwalające na określenie warunków pracy systemu akumulacji energii
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0311_U3
Potrafi wyznaczyć parametry akumulatora inercyjnego i elektrochemicznego.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0311_K1
ma świadomość wpływu stosowania różnych technologii akumulatorów energii na środowisko naturalne
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0311_K2
ma świadomość że istnieje potrzeba informowania osób z poza uczelni o efektach środowiskowych stosowania akumulatorów energii w różnych technologiach
Sposób weryfikacji efektu: Prezentacja na wykładzie