Nazwa przedmiotu:
Wprowadzanie do mechatroniki
Wykładowca:
prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-00000-ISP-0390
Semestr:
3 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin kontaktowych - 32, w tym; a) wykład - 15 godz.; b) laboratorium- 15 godz.; c) konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta – 28 godz., w tym; a) realizacja zadań domowych: 4 godz.; b) przygotowanie do zajęć (w tym studia literaturowe): 10 godz.; c) przygotowania do kolokwium zaliczeniowego: 10 godz. 3) RAZEM – 50 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) wykład - 15 godz.; c) laboratorium- 15 godz.; e) konsultacje - 2 godz.;
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,2 punktu ECTS - 30 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 15 godzin, b) sporządzenie sprawozdania z laboratorium - 5 godzin, c) przygotowanie zajęć - 10 godzin.
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady1h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium1h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana jest znajomość podstaw mechatroniki, mechaniki, elektroniki oraz fizyki.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy studentom z zakresu zastosowania mechatroniki w przemyśle oraz życiu codzienny. Na wykładzie oraz laboratorium opisywane są: roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami, nowoczesne zabawki, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia automatyki i robotyki, obrabiarki sterowane numerycznie, aparatura medyczna, technologie MEMS i MOEMS, obszary pomiarów w zakresie nano, nanotechnologia, optyka, informatyka, mikromechanika, techniki multimedialne.
Treści merytoryczne:
Wykład: Ogólna wiedza o urządzeniach i układach mechatronicznych. Część wykładowa składa się m.in. z: 1. Wiedzy wstępnej (podstawowe pojęcia): co to jest mechatronika i czym się zajmuje, 2. Zasady działania, budowy oraz przykładów zastosowania czujników. 3. Zasady działania, budowy oraz przykładów zastosowania oraz aktuatorów. 4. Przesyłanie informacji w pojeździe, systemy odczytywania i przekazywania informacji oraz kody liczbowe jako informacja, 5. Systemy liczbowe, systemy logiczne (bramki cyfrowe), analiza sygnałów, 6. Regulacja i systemy regulacji w układach mechatronicznych, 7. Energia i jej analogie w układach: elektrycznym, mechanicznym, pneumatycznym i hydraulicznym. Laboratorium: Praktyczne zapoznanie się z systemami mechatronicznymi. 1. Podstawowe elementy układów hydraulicznych - badania, 2. Układy regulacji - identyfikacja obiektu i dobór parametrów regulatora, 3. Wykorzystanie układów sensorycznych i wykonawczych robota mobilnego w środowisku Matlab, 4. Programowanie robota w języku MATLAB, 5. Programowanie DSM, 6. Model manipulatora.
Metody oceny:
Laboratorium: Każde ćwiczenie laboratoryjne ocenione zostaje bezpośrednio po jego zakończeniu. Podstawą oceny jest poprawne wykonanie ćwiczenia (sprawozdanie) oraz zaliczenie, po wykonaniu ćwiczenia, części teoretycznej. Warunkiem koniecznym zaliczenia laboratorium jest odrobienie w danym semestrze wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie przedmiotu i zaliczenie każdego ćwiczenia na co najmniej 3. Ocena końcowa laboratorium jest ustalana na podstawie średniej liczby ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń objętych harmonogramem zajęć laboratoryjnych. Średnia odpowiada, po zaokrągleniu, ocenie końcowej. Wykład: Zaliczenie części wykładowej odbywa się podczas kolokwium. Ponadto wiedza zdobyta na zajęciach weryfikowana jest na zajęciach laboratoryjnych poprzez zaliczenie części teoretycznej, w przypadku zaliczenia lab na 4,5 lub 5 student zalicza część wykładową na 3. Studentowi przysługuje możliwość poprawy oceny poprzez napisanie kolokwium. Warunkiem koniecznym zaliczenia wykładu jest zaliczenie kolokwium na co najmniej 3. Ocena łączna: Ocena łączna z przedmiotu jest średnią z ocen uzyskanych z części laboratoryjnej oraz wykładowej. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest zaliczenie no ocenę minimum 3.0 obu części: laboratoryjnej i wykładowej.
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
1. A. Gajek, Z. Juda: Czujniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. http://WWW.ibuk.pl/korpo/fiszka.php?id=771 2. D. Schmidt (edytor): Mechatronika. REA, Warszawa, 2002. 3. M. Olszewski: Podstawy Mechatroniki. REA, Warszawa, 2008. 4. C. White, M. Randall: Kody Usterek. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. 5. E. A. Zogbaum: Poradnik mechanika samochodowego . Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2011. Materiały zamieszczone na stronie przedmiotu dostępne po zalogowaniu.
Witryna WWW przedmiotu:
http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl/
Uwagi dotyczące przedmiotu:
Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0234_W1
Posiada wiedzę (matematyka, fizyka) o budowie i zasadzie działania systemów mechatronicznych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja na wykładzie, kolokwium
Efekt 1150-PE000-ISP-0234_W2
Posiada wiedzę o sposobach diagnostyki czujników i elementów wykonawczych w mechatronice pojazdów, orientuje się w obecnych systemach diagnostycznych pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja na wykładzie, kolokwium
Efekt 1150-PE000-ISP-0234_W3
Posiada podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle motoryzacyjnym
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja na wykładzie, kolokwium
Efekt 1150-PE000-ISP-0234_W4
Posiada wiedzę pozwalająca na wykorzystanie czujników w układach sterowania i regulacji pojazdu
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja w laboratorium, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, wykonanie sprawozdania, zaliczenie kolokwium

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0234_U1
Potrafi zdobyć odpowiednią wiedzę w celu zdobycia informacji o prawidłowej pracy układów mechatronicznych
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja w laboratorium, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, wykonanie sprawozdania, zaliczenie kolokwium
Efekt 1150-PE000-ISP-0234_U2
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedze z analizy sygnałów oraz kodów liczbowych w celu wykorzystania oprogramowania diagnostycznego do analizy stanu podzespołów i układów w pojeździe ze względu na kryteria użytkowe i ekonomiczne.
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja w laboratorium, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, wykonanie sprawozdania
Efekt 1150-PE000-ISP-0234_U3
Potrafi przeprowadzić diagnostykę czujników stosowanych w pojazdach i określić ich wpływ na zagrożenie środowiska oraz sformułować specyfikację prostych systemów mechatronicznych
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja w laboratorium, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, wykonanie sprawozdania
Efekt 1150-PE000-ISP-0234_U4
Wpisz opis
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja w laboratorium, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, wykonanie sprawozdania

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0234_K1
Umie pracować indywidualnie i w zespole. Potrafi opracować i przedstawić sprawozdanie z wykonanej pracy. Ma świadomość jakie korzyści przynosi znajomość i rozwój mechatroniki.
Sposób weryfikacji efektu: Wykonanie sprawozdania.