Nazwa przedmiotu:
Podstawy konstrukcji maszyn
Wykładowca:
Dr hab. inż. Grzegorz Klekot, prof. P.W.
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-PE000-ISP-0211
Semestr:
4 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin kontaktowych - 63, w tym a) wykład – 60 godz.; b) konsultacje – 1 godz.; c) egzamin – 2 godz.; 2) Praca własna studenta- 55 godzin, w tym: a) 15 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do wykładu; b) 20 godz. – studia literaturowe; c) 15 godz. – przygotowywanie się studenta do egzaminu; 3) RAZEM – 118 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS – liczba godzin kontaktowych - 63, w tym: a) wykład – 60 godz.; b) konsultacje – 1 godz.; c) egzamin – 2 godz.;
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Łączna liczba godzin w semestrze:
60
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady4h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z przedmiotów: Matematyka, Geometria wykreślna, Podstawy zapisu konstrukcji, Materiały konstrukcyjne, Technologia, Metrologia i zamienność, Mechanika ogólna I i II, Wytrzymałość materiałów I i II, Podstawy Automatyki i Teorii Maszyn..
Limit liczby studentów:
Zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cele przedmiotu:
Poznanie podstaw konstrukcji podstawowych elementów i zespołów maszyn ze zrozumieniem zasady ich działania. Umiejętność doboru elementów z uwzględnieniem współczynników bezpieczeństwa i podstawowych parametrów układu napędowego i jego zespołów do określonego pojazdu.
Treści merytoryczne:
Ogólne zasady konstruowania maszyn. Metody obliczeń wytrzymałościowych maszyn. Wytrzymałość zmęczeniowa. Współczynniki bezpieczeństwa. Naprężenia dopuszczalne. Połączenia elementów maszyn. Połączenia gwintowe - rodzaje gwintów i śrub. Sprawność. Samohamowność. Obliczenia wytrzymałościowe śrub i nakrętek. Wyboczenie. Połączenia kształtowe - rozwiązania konstrukcyjne i obliczenia połączeń wpustowych, klinowych, wypustowych i wielobocznych. Połączenia wciskowe i skurczowe - konstrukcja i obliczanie. Połączenia spawane - technologia wykonania, zalecenia konstrukcyjne. Obliczenia wytrzymałościowe spoin. Połączenia zgrzewane, lutowane i klejone, nitowe - przykłady rozwiązań konstrukcyjnych, obliczenia wytrzymałościowe. Wały maszynowe. Obliczenia wytrzymałościowe wałów. Sztywność statyczna i dynamiczna wałów. Łożyska toczne i ślizgowe. Zasady łożyskowania. Materiały łożyskowe. Obliczenia i dobór łożysk tocznych. Tarcie i smarowanie. Hydrodynamiczna teoria smarowania. Smary i ich własności. Obliczanie łożysk ślizgowych. Połączenia sprężyste. Rodzaje i charakterystyka sprężyn. Materiały stosowane do wyrobu sprężyn. Obliczanie sprężyn. Drążki skrętne. Resory. Sprzęgła. Podział i obciążanie sprzęgieł. Sprzęgła sztywne, samonastawne, przegubowe, podatne. Sprzęgła cierne rozłączne. Obliczanie głównych wymiarów sprzęgieł ciernych. Sprzęgła elektromagnetyczne, hydrokinetyczne, bezpieczeństwa, jednokierunkowe. Hamulce cierne. Hamulce klockowe, szczękowe, taśmowe, tarczowe. Przekładnie mechaniczne Kinematyka przekładni zębatych łańcuchowych, pasowych i ciernych. Podstawowe pojęcia z geometrii i kinematyki zazębienia. Zarys ewolwentowy. Koła zębate walcowe o zębach prostych i skośnych. Podstawowe wiadomości o przekładniach planetarnych i ślimakowych.
Metody oceny:
Dwuczęściowy egzamin pisemny i ustny.
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
1. Branowski B.: Sprężyny metalowe, Warszawa: PWN 1997. 2. Dąbrowski Z.: Wały Maszynowe, Warszawa: PWN 1999. 3. Dudziak M.: Przekładnie cięgnowe, Warszawa: PWN 1997. 4. Dziama A., Michniewicz M., Niedźwiedzki A.: Przekładnie zębate., Warszawa: PWN 1989. 5. Homik W., Połowniak P.: Podstawy konstrukcji maszyn - wybrane zagadnienia Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2012. 6. Kocańda S., Szala J.: Podstawy obliczeń zmęczeniowych, Warszawa: PWN 1997. 7. Krzemiński-Freda H.: Łożyska toczne, Warszawa: PWN 1985. 8. Lawrowski Z.: Technika smarowania, Warszawa: PWN 1996. 9. Muller L., Wilk A.: Zębate przekładnie obiegowe, Warszawa: PWN 1996. 10. Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Warszawa: WNT 1980. 11. Osiński Z..: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Warszawa: PWN 1999. 12. Osiński Z.: Sprzęgła i hamulce, Warszawa: PWN 2000.
Witryna WWW przedmiotu:
-
Uwagi dotyczące przedmiotu:
-

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0211_W1
Potrafi sformułować podstawowe uwarunkowania określające obszar konstrukcji dobrych. Rozumie potrzebę sformułowania zadania optymalizacji.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0211_W2
Posiada wiedzę o materiałach stosowanych w budowie maszyn i ich podstawowych właściwościach mechanicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0211_W3
Posiada wiedzę o metodach obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0211_W4
Zna zasady określania współczynników bezpieczeństwa i naprężeń dopuszczalnych dla obciążeń stałych i zmiennych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin.
Efekt 1150-PE000-ISP-0211_W5
Zna połączenia stosowane w konstrukcji maszyn oraz mechanizm przenoszenia obciążeń.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0211_W6
Zna podział i zasady działania różnych typów sprzęgieł, hamulców klockowych, szczękowych taśmowych i tarczowych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0211_W7
Zna podstawowe pojęcia z zakresu kinematyki przekładni zębatych, łańcuchowych, pasowych i ciernych..
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0211_U1
Potrafi zaprojektować proste połączenie (gwintowe, kształtowe, wciskowe, spawane itp.) przenoszące zadane obciążenie. Potrafi uzasadnić proporcje wymiarów połączeń.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0211_U2
Potrafi dobrać kształt wału maszynowego i poprawnie rozwiązać łożyskowanie.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin.
Efekt 1150-PE000-ISP-0211_U3
Potrafi dokonać doboru łożysk tocznych oraz przeprowadzić podstawowe obliczenia łożysk ślizgowych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0211_U4
Potrafi przeprowadzić obliczenia głównych wymiarów sprzęgieł ciernych i uzasadnić nierównomierność biegu sprzęgieł kątowych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt 1150-PE000-ISP-0211_U5
Potrafi uzasadnić kształt sprężyn metalowych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0211_K1
Student jest świadomy celowości konstruowania maszyn bezpiecznych i przyjaznych użytkownikowi.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin