Nazwa przedmiotu: Systemy automatyki
Wykładowca: dr inż. Igor Korobiichuk
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: 1140-PE000-ISP-0235
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1. godziny kontaktowe 30h, w tym: a) obecność na wykładach – 15 h; b) obecność na laboratoriach – 15 h; 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 20 h; 3. przygotowanie do zajęć 15 h 4. przygotowanie sprawozdań 15 h 5. przygotowanie do egzaminu 10 h Razem nakład pracy studenta:90 h co odpowiada 3 pkt ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1. obecność na wykładach – 15 h;, 2. obecność na ćwiczeniach – 15 h; Razem: 30h, co odpowiada 1,2 punktom ECTS.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
1 0 1 0 0 30
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cele przedmiotu: Student, który zaliczył przedmiot: • posiada podstawową wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej, • posiada wiedzę dotyczącą stosowanych metod do projektowania układów automatycznej regulacji, • potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników rozwiązywanych zadań z zakresu regulacji automatycznej, • potrafi zastosować do rozwiązywania zadań metody analityczne i eksperymentalne do obliczania parametrów układów regulacji automatycznej, • potrafi dokonać identyfikacji układów z zakresu sterowania automatycznego procesów ciągłych
Treści merytoryczne: Wykład: Wprowadzenie, pojęcia podstawowe, sygnały w układach automatyki, klasyfikacja UAR transmitancje charakterystyki liniowych członów dynamicznych, klasyfikacja regulatorów, algorytmy regulacji w przemysłowych regulatorach i sterownikach programowalnych, dobór nastaw regulatorów samostrojenie i adaptacja, czujniki system automatyki, elementy wykonawcze system automatyki, sterowanie logiczne i sekwencyjne, konstrukcja regulatora cyfrowego. Laboratorium: W podziale na laboratorium: Identyfikacja obiektu, dobór nastaw regulatorów, uruchomienie i badanie jednoobwodowego układu regulacji, badanie regulatorów, symulacja układu ze sprzężeniem zwrotnym
Metody oceny: Wykład: Zaliczany jest na podstawie pisemnego egzaminu w sesji egzaminacyjnej. Laboratorium: Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdzane jest przygotowanie studentów. Każde ćwiczenie jest zaliczane na podstawie poprawnie wykonanego sprawozdania, przyjętego i ocenionego przez prowadzącego dane ćwiczenia.
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1. Automatyka procesów ciągłych. G Holejko, W,J, Kościelny OWPW. 2. Regulatory wielofunkcyjne. L Trybus WNT. 3. Kościelny W.: Podstawy automatyki, część II. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1984. 4. Tymowski J.: Automatyzacja procesów technologicznych w przemyśle maszynowym. WNT. 5. Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych. Układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem logicznym. Praca pod red. Jerzego Świdra. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002. 6. Olszewski i in.: Mechatronika. Wyd. REA, Warszawa 2002. 7. Olszewski i in.: Urządzenia i systemy mechatroniczne, tom I i II. Wyd. REA, Warszawa 2009.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1140-PE000-ISP-0235_W1
Posiada elementarną wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki, także w zastosowaniu do układów napędowych pojazdów i maszyn roboczych.
Sposób weryfikacji efektu: Weryfikacja przygotowania studenta przed rozpoczęciem ćwiczenia. Egzamin.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1140-PE000-ISP-0235_U1
Potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system mechatroniczny
Sposób weryfikacji efektu: Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczenia w laboratorium, ocena sprawozdania

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1140-PE000-ISP-0235_K1
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Sposób weryfikacji efektu: Na podstawie wyników pracy w laboratorium, ocena sprawozdania