Nazwa przedmiotu:
Projektowanie systemów mechatronicznych
Wykładowca:
Dr inż Krzysztof Szczurowski
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-PE000-ISP-0337
Semestr:
6 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin kontaktowych - 35, a) projekt - 30 godz.; b) konsultacje - 5 godz.; 2) Praca własna studenta – 25 godzin, w tym: a) 10 godz. –bieżące przygotowywanie się studenta do zajęć, studia literaturowe, b) 15 godz. – wykonanie projektów. 3) RAZEM – suma godzin pracy własnej i godzin kontaktowych - 60 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,4 punktów ECTS – liczba godzin kontaktowych - 35, w tym: a) projekt - 30 godz.; b) konsultacje - 5 godz.
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty -60 godzin, w tym: a) projekt - 30 godz.; b) konsultacje - 5 godz.; c) przygotowanie do wykonania projektu - 10 godz.; d) wykonanie projektów - 15 godz.
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt2h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień dynamiki maszyn, obsługa środowisk MATLAB AmeSim.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest praktyczne opanowanie zagadnień związanych z budową układów mechatronicznych ze szczególnym uwzględnieniem układów sterowania..
Treści merytoryczne:
W ramach przedmiotu wykonywane są trzy projekty częściowe: 1. W ramach pierwszego projektu studenci mają za zadanie wykonać układ sterowania i regulacji w środowisku Matlab-Simulink; 2. Drugi projekt poświęcony jest modelowaniu i doborowi parametrów układu dynamicznego w środowisku AmeSim (budowa modeli opartych na interpretacji fizycznej obiektu); 3. Ostatni z projektów poświęcony jest projektowaniu wspomagania układu napędowego pojazdu
Metody oceny:
Ocena projektów.
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
Materiały pomocnicze umieszczone na stronie przedmiotu Podstawy Projektowania Systemów Mechatronicznych
Witryna WWW przedmiotu:
http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.
Uwagi dotyczące przedmiotu:
-

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0337_W1
Student potrafi definiować wymagania dotyczące podstawowych układów mechatronicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena projektu.
Efekt 1150-PE000-ISP-0337_W2
Student potrafi dobrać metody modelowania.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena projektu.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0337_U1
Student potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena projektu.
Efekt 1150-PE000-ISP-0337_U2
Student potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena projektu.

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0337_K1
Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena realizacji projektu.