Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów mechatronicznych
Wykładowca: Dr inż Krzysztof Szczurowski
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: 1150-PE000-ISP-0337
Semestr: 6
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1) Liczba godzin kontaktowych - 35, a) projekt - 30 godz.; b) konsultacje - 5 godz.; 2) Praca własna studenta – 25 godzin, w tym: a) 10 godz. –bieżące przygotowywanie się studenta do zajęć, studia literaturowe, b) 15 godz. – wykonanie projektów. 3) RAZEM – suma godzin pracy własnej i godzin kontaktowych - 60 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,4 punktów ECTS – liczba godzin kontaktowych - 35, w tym: a) projekt - 30 godz.; b) konsultacje - 5 godz.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2 punkty -60 godzin, w tym: a) projekt - 30 godz.; b) konsultacje - 5 godz.; c) przygotowanie do wykonania projektu - 10 godz.; d) wykonanie projektów - 15 godz.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 0 2 0 30
Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień dynamiki maszyn, obsługa środowisk MATLAB AmeSim.
Limit liczby studentów: zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest praktyczne opanowanie zagadnień związanych z budową układów mechatronicznych ze szczególnym uwzględnieniem układów sterowania..
Treści merytoryczne: W ramach przedmiotu wykonywane są trzy projekty częściowe: 1. W ramach pierwszego projektu studenci mają za zadanie wykonać układ sterowania i regulacji w środowisku Matlab-Simulink; 2. Drugi projekt poświęcony jest modelowaniu i doborowi parametrów układu dynamicznego w środowisku AmeSim (budowa modeli opartych na interpretacji fizycznej obiektu); 3. Ostatni z projektów poświęcony jest projektowaniu wspomagania układu napędowego pojazdu
Metody oceny: Ocena projektów.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Materiały pomocnicze umieszczone na stronie przedmiotu Podstawy Projektowania Systemów Mechatronicznych
Witryna WWW przedmiotu: http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0337_W1
Student potrafi definiować wymagania dotyczące podstawowych układów mechatronicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena projektu.
Efekt 1150-PE000-ISP-0337_W2
Student potrafi dobrać metody modelowania.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena projektu.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0337_U1
Student potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena projektu.
Efekt 1150-PE000-ISP-0337_U2
Student potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena projektu.

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0337_K1
Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena realizacji projektu.