Nazwa przedmiotu: Ultralekkie nadwozia pojazdów
Wykładowca: Dr inż. Jarosław Seńko
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa: Specjalnościowe
Wydziałowy kod: 1150-00000-ISP-0405
Semestr: 7
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1) Liczba godzin kontaktowych - 33, w tym: a) wykład – 30 godz.; b) konsultacje – 3 godz. 2) Praca własna studenta - 45 godzin, w tym: a) 15 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do wykładu; b) 15 godz. – studia literaturowe; c) 15 godz. – przygotowywanie się studenta do kolokwiów. 3) RAZEM – 78 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,2 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 33, w tym: a) wykład – 30 godz.; b) konsultacje – 3 godz.;
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 0 0 30
Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z komputerowych metod wspomagania prac inżynierskich, wytrzymałości materiałów i podstaw konstrukcji maszyn.
Limit liczby studentów: zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cele przedmiotu: Poznanie podstaw praktycznego konstruowania struktur i powierzchni widzialnych pojazdów. Umiejętność doboru technologii produkcji do rodzaju projektowanych nadwozia pojazdu.
Treści merytoryczne: Podstawowe definicje i klasyfikacja nadwozi. Przepisy międzynarodowe i normy dotyczące nadwozi pojazdów samochodowych. Algorytm rozwoju konstrukcji. Aspekty ekonomiczne budowy nadwozi pojazdów samochodowych. Ergonomia i stawiane wymagania względem przeznaczenia pojazdu. Package - rozplanowanie i założenia wymiarowe nadwozia. Zjawiska aerodynamiczne w opływie nadwozia pojazdu. Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa kierowcy i pasażerom pojazdu. Wprowadzenie do stylistyki nadwozi. Przedstawienie poszczególnych modułów nadwozia i omówienie spełnianych funkcji. Materiały i technologie stosowane w budowie nadwozi ultralekkich. Budowa struktury nadwozi pojazdów. Funkcje elementów wyposażenia wewnętrznego.
Metody oceny: Wykład - zaliczany jest na podstawie 2 kolokwiów.
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur:
Witryna WWW przedmiotu: brak
Uwagi dotyczące przedmiotu: brak

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 11500-00000-ISP-0407_W1
Ma podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą konstrukcji nadwozi pojazdów samochodowych
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium sprawdzające
Efekt 11500-00000-ISP-0407_W2
Posiada wiedzę o konstrukcji współczesnych ultralekkich nadwozi pojazdów samochodowych
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium sprawdzające
Efekt 11500-00000-ISP-0407_W3
Zna podstawowe etapy i techniki wytwarzania nadwozi pojazdów
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium sprawdzające

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 11500-00000-ISP-0407_U1
Potrafi ocenić konstrukcję nadwozi wg przedstawionych klasyfikacji
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium sprawdzające
Efekt 11500-00000-ISP-0407_U2
Potrafi zaplanować budowę nadwozia pojazdu z wyznaczeniem głównych założeń pojazdu
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium sprawdzające
Efekt 11500-00000-ISP-0407_U3
Potrafi ocenić wpływ założeń konstrukcyjnych struktury na klasę i rodzaj nadwozia pojazdu
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium sprawdzające

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 11500-00000-ISP-0407_K1
Ma świadomość przyjętych wstępnych założeń konstrukcyjnych nadwozia na klasę i rodzaj pojazdu
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium sprawdzające
Efekt 11500-00000-ISP-0407_K2
Ma świadomość wagi odniesienia badań na modelach nadwozia do obiektów rzeczywistych
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium sprawdzające