Nazwa przedmiotu:
Odzyskiwanie energii w pojazdach
Wykładowca:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski, mgr inż Kamil Lubikowski
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
1150-PE0000-ISP-0315
Semestr:
6 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin kontaktowych - 32, w tym; a) wykład - 15 godz.; b) laboratorium- 15 godz.; c) konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta – 28 godz., w tym; a) realizacja zadań domowych: 4 godz.; b) przygotowanie do zajęć (w tym studia literaturowe): 10 godz.; c) przygotowania do kolokwium zaliczeniowego: 10 godz. 3) RAZEM – 50 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
liczba godzin kontaktowych - 47, w tym: a) wykład - 30 godz.; c) laboratorium- 15 godz.; e) konsultacje - 2 godz.;
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
30 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 15 godzin, b) sporządzenie sprawozdania z laboratorium - 5 godzin, c) przygotowanie zajęć - 10 godzin.
Łączna liczba godzin w semestrze:
45
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium1h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana jest znajomość podstaw fizyki, mechaniki, elektroniki oraz obsługi komputera i sieci internetowej.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy studentom z zakresu zastosowania układów odzyskiwania energii w pojazdach wykorzystywanych w przemyśle oraz życiu codzienny. Na wykładzie oraz laboratorium opisywane są: układy odzyskiwania energii, zjawiska niezbędne do zrozumienia działania tych układów, rodzaje energii przekształcanej oraz magazynowanej a na laboratorium wybrane układy przedstawione w działaniu.
Treści merytoryczne:
Wykład: 1. Wprowadzenie w zagadnienia odzyskiwania energii 2. Materiały półprzewodnikowe w układach odzyskiwania energii 3. Odzyskiwanie energii z procesu hamowania (systemy ERS) 4. Odzyskiwanie energii z ciepła traconego 5. Materiały specjalne - termogeneratory 6. Fotowoltaika 7. Elektrownie wiatrowe 8. Silnik Liniowy i Stirlinga 9. Piezoelektryki 10.Akumulacja i magazynowanie energii. Laboratorium: 1. Obserwacja zjawisk Seebecka i Peltiera 2. Badanie efektywności energetycznej TEG 3. Badanie efektu PV i minielektrowni wiatrowej 4. Badanie magazynów energii 5. Badanie efektywności silników Stirlinga 6. Badanie konwektorów rezonansowych układu drgań.
Metody oceny:
Laboratorium: Każde ćwiczenie laboratoryjne ocenione zostaje bezpośrednio po jego zakończeniu. Podstawą oceny jest poprawne wykonanie ćwiczenia (sprawozdanie) oraz zaliczenie, po wykonaniu ćwiczenia, części teoretycznej. Warunkiem koniecznym zaliczenia laboratorium jest odrobienie w danym semestrze wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie przedmiotu i zaliczenie każdego ćwiczenia na co najmniej 3. Ocena końcowa laboratorium jest ustalana na podstawie średniej liczby ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń objętych harmonogramem zajęć laboratoryjnych. Średnia odpowiada, po zaokrągleniu, ocenie końcowej. Wykład: Zaliczenie części wykładowej odbywa się podczas całego semestru zdobywając punkty za dwa kolokwia, prace domową i napisany egzamin w sesji egzaminacyjnej. Suma punktów zawiera sie w przedziale od 0 do 100pkt gdzie zalicza na ocenę 3,0 min 51 pkt. pozostałe oceny są wyskalowane do oceny 5,0. Warunkiem koniecznym zaliczenia wykładu jest zaliczenie kolokwium na co najmniej 3. Ocena łączna: Ocena łączna z przedmiotu jest średnią z ocen uzyskanych z części laboratoryjnej oraz wykładowej. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest zaliczenie no ocenę minimum 3.0 obu części: laboratoryjnej i wykładowej.
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
1. Lewandowski W.M.: „Proekologiczne Odnawialne Źródła Energii”, 2. Shashank Priya, Daniel J. Inman: "Energy Harvesting Technologies" 3. Rowe D. W.: "CRC Handbook of Thermoelectric"
Witryna WWW przedmiotu:
http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl/
Uwagi dotyczące przedmiotu:
Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE0000-ISP-0315_W1
Posiada wiedzę o procesie odzyskiwania energii, o układach odzyskiwania energii oraz elementach i zjawiskach odpowiedzialnych za odzyskiwanie energii. Posiada wiedzę o aktualnym stanie układów odzyskiwania energii oraz trendach rozwojowych współczesnych metod pozyskiwania energii.
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja na wykładzie, kolokwium, egzamin

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE0000-ISP-0315_U1
Potrafi pozyskiwać wiedzę o układach odzyskiwania energii ich zasadności stosowania oraz potrafi dokonać interpretacji zdobytej wiedzy, porównania z innymi źródłami oraz wycoiagnięcia właściwych wniosków oraz prezentacji ich. Potrafi przeprowadzić pomiary parametrów fizycznych oraz ruchu. Potrafi przeprowadzić symulację pracy układu odzyskiwania energii, zinterpretować wyniki oraz przedstawić w formie prazentacji lub sprawozdania.
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja na wykładzie, kolokwium, egzamin

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE0000-ISP-0315_K1
Ma świadomość i rozumie skutki działania inżynierii w procesie odzyskiwania energii oraz jej wpływ na środowisko.
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja na wykładzie, kolokwium, egzamin