Nazwa przedmiotu: Ultralekkie nadwozia pojazdów
Wykładowca: Dr inż. Jarosław Seńko
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa: Specjalnościowe
Wydziałowy kod: 407
Semestr: 7
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): brak
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: brak
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym brak
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 0 0 30
Wymagania wstępne: Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa i technologii wytwarzania metalowych części maszyn.
Limit liczby studentów: zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cele przedmiotu: Poznanie sposobów projektowania konstrukcji nośnych lekkich pojazdów samochodowych oraz doboru technologii wytwarzania nadwozi takich pojazdów.
Treści merytoryczne: Wykład Definicje i klasyfikacja nadwozi pojazdów. Normy i dyrektywy stosowane w odniesieniu do nadwozi pojazdów samochodowych. Algorytm rozwoju projektu nadwozia. Ekonomia, ergonomia w procesie projektowania nadwozia. Packaging nadwozi pojazdów lekkich. Komfort i bezpieczeństwo użytkowników pojazdu. Materiały i technologie stosowane w budowie nadwozi ultralekkich. Projekt i funkcjonowanie elementów wyposażenia wewnętrznego.
Metody oceny: 2 kolokwia, egzamin
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1. The World's Most Fuel Efficient Vehicle: Design and Development of Pac-car II, vdf Hochschulverlag AG, an der ETH Zurich, 2007 2. J. Fenton, Handbook of Automotive Body Construction, Wiley-Blackwell, 1998.
Witryna WWW przedmiotu: brak
Uwagi dotyczące przedmiotu: brak

Przedmiotowe efekty kształcenia