Nazwa przedmiotu:
Ultralekkie nadwozia pojazdów
Wykładowca:
Dr inż. Jarosław Seńko
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
407
Semestr:
7 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
brak
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
brak
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
brak
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa i technologii wytwarzania metalowych części maszyn.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cele przedmiotu:
Poznanie sposobów projektowania konstrukcji nośnych lekkich pojazdów samochodowych oraz doboru technologii wytwarzania nadwozi takich pojazdów.
Treści merytoryczne:
Wykład Definicje i klasyfikacja nadwozi pojazdów. Normy i dyrektywy stosowane w odniesieniu do nadwozi pojazdów samochodowych. Algorytm rozwoju projektu nadwozia. Ekonomia, ergonomia w procesie projektowania nadwozia. Packaging nadwozi pojazdów lekkich. Komfort i bezpieczeństwo użytkowników pojazdu. Materiały i technologie stosowane w budowie nadwozi ultralekkich. Projekt i funkcjonowanie elementów wyposażenia wewnętrznego.
Metody oceny:
2 kolokwia, egzamin
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
1. The World's Most Fuel Efficient Vehicle: Design and Development of Pac-car II, vdf Hochschulverlag AG, an der ETH Zurich, 2007 2. J. Fenton, Handbook of Automotive Body Construction, Wiley-Blackwell, 1998.
Witryna WWW przedmiotu:
brak
Uwagi dotyczące przedmiotu:
brak

Przedmiotowe efekty kształcenia