Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne pojazdów
Wykładowca: dr inż. Krzysztof Szczurowski
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa: Specjalnościowe
Wydziałowy kod: 1150-PEMTP-ISP-0406
Semestr: 7
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1) Liczba godzin kontaktowych- 25, a) wykład -10 godz.; b) laboratorium- 10. godz.; c) konsultacje - 5 godz.; 2) Praca własna studenta – 50 godzin, w tym: a) 30 godz. –bieżące przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, studia literaturowe, b) 10 godz. – przygotowywanie się studenta do kolokwium; c) 10 godz. – wykonanie sprawozdań. 3) RAZEM – suma godzin pracy własnej i godzin kontaktowych: 75 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych - 25, w tym: a) wykład -10 godz.; b) laboratorium- 10. godz.; c) konsultacje - 5 godz.;
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS – 23 godziny, w tym: a) laboratorium- 10. godz.; b) konsultacje - 3 godz.; c) wykonanie sprawozdań- 10 godz.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
1 0 1 0 0 20
Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu budowy układów napędowych, silników spalinowych układów informatycznych.
Limit liczby studentów: Wykład – brak. Laboratorium zgodnie z przepisami uczelnianymi (zespoły od 8 do 12 osób)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy z zakresu budowy, eksploatacji i diagnostyki systemów informatycznych wykorzystywanych w pojazdach oraz och odporności na zakłócenia w tym nieuprawnioną ingerencję.
Treści merytoryczne: W trakcie wykładu omówione zostaną rodzaje systemów stosowanych w pojazdach, ich mocne i słabe strony. Szczegółowo zostanie przedstawiony system przekazywania i kodowania danych w systemach diagnostyki pokładowej i wykorzystanie sieci przesyłu danych . W trakcie laboratorium przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące badania sieci CAN, sposobów ingerencji i ich wykrywania w pamięci sterowników oraz narzędzia jakimi można to osiągnąć
Metody oceny: Wykład - Kolokwium. Laboratorium – ocena sprawozdań z wykonanych zadań w ramach ćwiczeń, rozmowa oceniająca.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: • Gajek, Z. Juda: Czujniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. http://WWW.ibuk.pl/korpo/fiszka.php?id=771. • D. Schmidt (edytor): Mechatronika. REA, Warszawa, 2002. • M. Olszewski: Podstawy Mechatroniki. REA, Warszawa, 2008. • White, M. Randall: Kody Usterek. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. • J. Reimpell, J. Betzler: Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. WKŁ, Warszawa, 2008. • J. Merkisz, S. Mazurek: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych OBD. WKŁ 2006. Serie: • Informatory techniczne Bosch WKŁ (np: Czujniki w pojazdach samochodowych; Mikroelektronika w pojazdach; itp.). • Poradnik Serwisowy - e-czasopismo.pl - https://WWW.e-czasopismo.pl/poradnik-serwisowy,23.html.
Witryna WWW przedmiotu: http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia