Nazwa przedmiotu:
Ekonomia
Wykładowca:
dr Małgorzata Orechwo
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa:
Przedmioty HES
Kod przedmiotu:
1180-PE000-ISP-0401
Semestr:
7 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin kontaktowych – 32,w tym: a) wykład - 30 godz.; b) konsultacje - 2 godz.; 2) Praca własna studenta - czytanie wskazanej literatury, przygotowanie do zajęć oraz sprawdzianu końcowego 18 godz. 3) RAZEM – 50 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) wykład 30 godz.; b) konsultacje 20 godz.;
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cele przedmiotu:
Zrozumienie funkcjonowania gospodarki rynkowej. Zapoznanie się z podstawowymi kategoriami i mechanizmami ekonomicznymi. Zdobycie umiejętności w zakresie interpretowania i oceny zjawisk ekonomiczno-społecznych.
Treści merytoryczne:
Przedmiot i zakres ekonomii. Zasoby a potrzeby ludzkie. Podstawowe kategorie ekonomiczne: popyt, podaż, cena równowagi, elastyczność popytu i podaży. Zjawisko konkurencji, struktury rynkowe funkcjonujące w gospodarce. Zysk, przychód, koszty w przedsiębiorstwie. Rynek czynników produkcji. Rynek kapitałowy. Zjawisko bezrobocia i inflacji. Rola wzrostu i rozwoju gospodarczego. Ekonomiczna rola państwa w gospodarce. Integracja gospodarcza
Metody oceny:
Sprawdzian pisemny
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
1. Wybrane rozdziały z: 1. red. S. Marciniak: Podstawy makro – i mikroekonomii,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 2. red. R. Milewski: Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Witryna WWW przedmiotu:
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1180-PE000-ISP-0401_W1
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzian

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1180-PE000-ISP-0401_U1
Student na podstawie przeprowadzonej analizy literatury potrafi zinterpretować i ocenić zjawiska ekonomiczno-społeczne.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzian

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1180-PE000-ISP-0401_K1
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzian