Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Wykładowca: dr Małgorzata Orechwo
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa: Przedmioty HES
Wydziałowy kod: 1180-PE000-ISP-0401
Semestr: 7
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1) Liczba godzin kontaktowych – 32,w tym: a) wykład - 30 godz.; b) konsultacje - 2 godz.; 2) Praca własna studenta - czytanie wskazanej literatury, przygotowanie do zajęć oraz sprawdzianu końcowego 18 godz. 3) RAZEM – 50 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,3 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) wykład 30 godz.; b) konsultacje 20 godz.;
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 0 0 30
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cele przedmiotu: Zrozumienie funkcjonowania gospodarki rynkowej. Zapoznanie się z podstawowymi kategoriami i mechanizmami ekonomicznymi. Zdobycie umiejętności w zakresie interpretowania i oceny zjawisk ekonomiczno-społecznych.
Treści merytoryczne: Przedmiot i zakres ekonomii. Zasoby a potrzeby ludzkie. Podstawowe kategorie ekonomiczne: popyt, podaż, cena równowagi, elastyczność popytu i podaży. Zjawisko konkurencji, struktury rynkowe funkcjonujące w gospodarce. Zysk, przychód, koszty w przedsiębiorstwie. Rynek czynników produkcji. Rynek kapitałowy. Zjawisko bezrobocia i inflacji. Rola wzrostu i rozwoju gospodarczego. Ekonomiczna rola państwa w gospodarce. Integracja gospodarcza
Metody oceny: Sprawdzian pisemny
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Wybrane rozdziały z: 1. red. S. Marciniak: Podstawy makro – i mikroekonomii,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 2. red. R. Milewski: Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Witryna WWW przedmiotu:
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1180-PE000-ISP-0401_W1
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzian

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1180-PE000-ISP-0401_U1
Student na podstawie przeprowadzonej analizy literatury potrafi zinterpretować i ocenić zjawiska ekonomiczno-społeczne.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzian

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1180-PE000-ISP-0401_K1
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzian