Nazwa przedmiotu: Wychowanie Fizyczne 2
Wykładowca: Nauczyciele zatrudnieni w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Koordynator przedmiotu: nauczyciel upoważniony ze strony Studium Wychowania Fizycznego i Sportu do koordynowania współpracy z Wydziałe
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa: Wychowanie fizyczne
Wydziałowy kod: WF2
Semestr: 3
Punkty ECTS: 0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Udział w ćwiczeniach oferowanych przez SWFiS- 30 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: -
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym -
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 2 0 0 0 30
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: -
Cele przedmiotu: Rozwój sprawności ruchowej studentów, kształcenie nawyków troski o sprawność fizyczną.
Treści merytoryczne: Szczegółowe treści merytoryczne podane są w Karcie Przedmiotu każdego z proponowanych kursów. Program ćwiczeń wg oferty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej.
Metody oceny: Według regulaminu zajęć opracowanego przez SWFiS.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Spis lektur podany jest przez prowadzącego z proponowanych przez SWFiS dla studentów Uczelni kursów.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia