Nazwa przedmiotu:
Wychowanie Fizyczne 2
Wykładowca:
Nauczyciele zatrudnieni w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Koordynator przedmiotu: nauczyciel upoważniony ze strony Studium Wychowania Fizycznego i Sportu do koordynowania współpracy z Wydziałe
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa:
Wychowanie fizyczne
Kod przedmiotu:
WF2
Semestr:
3 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Udział w ćwiczeniach oferowanych przez SWFiS- 30 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady0h
  • Ćwiczenia2h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cele przedmiotu:
Rozwój sprawności ruchowej studentów, kształcenie nawyków troski o sprawność fizyczną.
Treści merytoryczne:
Szczegółowe treści merytoryczne podane są w Karcie Przedmiotu każdego z proponowanych kursów. Program ćwiczeń wg oferty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej.
Metody oceny:
Według regulaminu zajęć opracowanego przez SWFiS.
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
Spis lektur podany jest przez prowadzącego z proponowanych przez SWFiS dla studentów Uczelni kursów.
Witryna WWW przedmiotu:
-
Uwagi dotyczące przedmiotu:
-

Przedmiotowe efekty kształcenia