Nazwa przedmiotu:
Konserwatorski projekt wieloskalowy (arch-urb)
Koordynator przedmiotu:
dr inż. arch. Piotr Molski prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Architektura
Grupa przedmiotów:
Projektowania urbanistycznego
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
9
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt84h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu projektowania w miejskim kontekście przestrzennym o uwarunkowaniach konserwatorskich. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności inżynierskich do samodzielnego wykonania zadania wymagającego integracji metod badawczych i projektowych. Przygotowanie absolwenta Wydziału Architektury do współpracy ze służbami ochrony zabytków lub pracy w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków i samorządowych jednostkach ochrony zabytków.
Treści kształcenia:
FORMA ZAJĘĆ: ćwiczenia projektowe TREŚCI KSZTAŁCENIA: 1. geneza, historia budowy i przekształceń zespołu/obiektu: pierwotne funkcje, parcelacje, struktura przestrzenna i formy architektoniczne; kolejne fazy rozwoju i przekształceń (stratyfikacja historyczno-architektoniczna); zewnętrzne powiązania funkcjonalne i krajobrazowe, faza rozwoju jako punkt odniesienia do koncepcji projektowej; 2. identyfikacja zachowanych i niezachowanych elementów zabytkowego zespołu/obiektu; waloryzacja zachowanych struktur (autentyzm, integralność-stopień zachowania i stan techniczny, wartości zabytkowe i ich ew. zróżnicowanie, znaczenie w krajobrazie; 3. charakterystyka stanu zagospodarowania obszaru problemowego: podziały własnościowe; ocena elementów zagospodarowania: stan techniczny, wartości estetyczne, funkcje, oddziaływanie i znaczenie w obecnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (w środowisku, krajobrazie kulturowym itp.); 4. regulacje formalno-prawne w zakresie gospodarki przestrzennej i ochrony konserwatorskiej; 5. rozpoznanie oczekiwań społecznych – właścicieli obiektów, mieszkańców i władz miasta; 6. sposób formułowania idei konserwatorskiej i architektonicznej (urbanistycznej) przekształceń proponowanych w obszarze problemowym; ocena wartości jakie do przestrzeni miejskiej wniesie realizacja tej idei; 7. koncepcja zagospodarowania obszaru problemowego na tle stanu istniejącego (z uczytelnieniem zachowanych struktur i parcelacji), 8. realizacje o podobnej tematyce w Polsce i na świecie – ocena krytyczna. 9. formułowanie założeń konserwatorskich, funkcjonalno-przestrzennych i architektonicznych do koncepcji projektowej, 10. koncepcja architektoniczna/urbanistyczna projektowanego obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań funkcjonalnych, materiałowo-konstrukcyjnych, zabiegów konserwatorskich, sposobów integracji funkcjonalnej i technicznej z zachowanymi strukturami budowlanymi, kolorystyki, ekspozycji wartości kulturowych i przekształceń krajobrazu.
Metody oceny:
Ocena treści analitycznej projektu na wystawie; zaliczenia etapów przejściowych, ocena dyskusji w trakcie zajęć projektowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: • materiały do przedmiotu na internetowej platformie wspomagania nauczania na WA PW; • publikacje monograficzne i tematyczne dotyczące miejscowości, w których zlokalizowane są tematy projektowe. • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162. poz.1568 – 2003 r.); Literatura uzupełniająca: • Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, praca zbiorowa pod red. B. Szmygina, Warszawa- Lublin 2009. • Ochrona budynków przed korozją biologiczną, red. J. Ważny, J. Karyś, Arkady, 2001 • Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości, WACETOB, red. Brzozowski J., Janowska J., Wiśniewska U., Kowalska M., Warszawa 2010. • Kłosek-Kozłowska D.; Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Warszawa 2007. • Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, (wydanie IV poprawione i uzupełnione) Wrocław 2007. • Leksykon prawa ochrony zabytków, 100 podstawowych pojęć, pod red. K. Zeidlera.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się