Nazwa przedmiotu:
Projekt urbanistyczny (polityka przestrzenna)
Koordynator przedmiotu:
prof. Sławomir Gzell
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Architektura
Grupa przedmiotów:
Projektowania urbanistycznego
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
8
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt60h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studenta z problematyką kształtowania złożonych struktur przestrzennych jednostek osadniczych, przy uwzględnieniu pokrewnych dziedzin, powiązanych z projektowaniem urbanistycznym, a także współczesnych trendów w planowaniu przestrzennym. Rozwój umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu urbanistyki, dotyczących wykonywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ze szczególnym uwzględnieniem procesu analizy uwarunkowań rozwoju oraz wariantowych- twórczych propozycji projektowych.
Treści kształcenia:
Przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej kształtowania złożonych zespołów urbanistycznych, zagadnień dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, systemów infrastruktury technicznej i transportu. Uwypuklenie konieczności uwzględniania w projektowaniu urbanistycznym kontekstu miejsca – uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, przyrodniczych, kulturowych, społecznych, prawnych.
Metody oceny:
Analiza i ocena przez zespół prowadzący rzetelności przeprowadzonych analiz, trafności syntezy oraz prawidłowości i twórczych wartości przyjętych rozwiązań projektowych, w oparciu o przyjętą argumentację ich zastosowania - przeglądy podsumowujące każdą fazę projektu, wraz z autorską prezentacją, projekt końcowy, prezentowany na wystawie.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa • Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010. • Czarnecki Wł., Planowanie miast i osiedli, PWN, Warszawa-Poznań 1960. • Karta Nowej Urbanistyki, Urbanista 2005, nr 6. • Lorens P. (red.), Problem suburbanizacji, „Biblioteka Urbanisty”, 7, Urbanista, Warszawa 2009. • Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1966. • Nowa Karta Ateńska, przekład: S. Wyganowski, TUP, Warszawa 2003, Oryginał: La Nouvelle Charte d’Athenes 2003 / The New Charter of Athens, Firenze 2003. • Ossowicz T., Zipser T., (red.), Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka. Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Urbanista, Warszawa 2006. • Ostrowski W., Wprowadzenie do Historii Budowy Miast. Ludzie i Środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996. • Szulczewska B., Teoria ekosystemu w koncepcjach rozwoju miast, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002. • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dziennik Ustaw Nr 80 z 2003 r., poz.717. • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dziennik Ustaw Nr 92, 2004 r., poz. 880. Literatura uzupełniająca • Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych. Wybrane współczesne tendencje europejskie. Arkady, Warszawa 1985. • Chmielewski J., Syrkus S., Warszawa funkcjonalna, TUP, Warszawa 1934. • Cichy-Pazder E., Markowski T. (red.), Nowa Urbanistyka – Nowa Jakość Życia, „Biblioteka Urbanisty”, 2009, 14, Urbanista, Warszawa. • Czyżewski A., Trzewia Lewiatana. Miasta Ogrody i Narodziny Przedmieścia Kulturalnego, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Warszawa 2009. • Gawlikowski A., Ulica w strukturze miasta, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992. • Gzell S., Fenomen małomiejskości, Akapit-DTP, Warszawa 1996. • Jałowiecki B., Szczepański Marek S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010. • Jędraszko A., Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Wydawnictwo Platan, Warszawa 2005. • Kostof S., The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History, Thames & Hudson Ltd., London 2001. • Łyp B., Problematyka wodna w planowaniu przestrzennym miast, poradnik dla urbanistów, COIB, Warszawa 2005. • Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1966. • Mirecka M., Prawne aspekty ochrony wartości przyrodniczych w planowaniu przestrzennym, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, PAN, Warszawa IV/2011. • Solarek K., Współczesne koncepcje rozwoju miasta, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, PAN, Warszawa IV/2011. • Wallis A., Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa 1977. • Wejchert K., Miasteczko polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Warszawa 1947.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się