Nazwa przedmiotu:
Projekt architektoniczny 1 (w kontekście śródmiejskim)
Koordynator przedmiotu:
dr inż. arch. Janusz Pachowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Architektura
Grupa przedmiotów:
Projektowania architektonicznego
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
8
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt75h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Kształcenie umiejętności projektowania monumentalnych budynków użyteczności publicznej o skomplikowanej funkcji w środowisku miejskim. Rozwiązywanie problemów bardzo złożonej funkcji, kształtowanie wielokondygnacjowych przestrzeni dla dużych grup ludzi, modelowanie sali o znacznej rozpiętości i kubaturze w oparciu o prawidłowe parametry technologii, akustyki i widoczności oraz opanowanie umiejętności wykreowania budynku o wyjątkowej bryle i niepowtarzalnej, indywidualnej estetyce właściwej dla lokalizacji i funkcji obiektu.
Treści kształcenia:
Wiedza dotycząca architektury i urbanistyki przydatna do projektowania skomplikowanych obiektów architektonicznych. Podstawowe zasady, konstrukcje i materiały budowlane stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresu projektowania architektonicznego. Umiejętność pozyskiwania informacji z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł, integrowanie uzyskanych informacji, dokonywanie ich interpretacji a także wyciąganie wniosków. Rozwiązywanie skomplikowanych zadań projektowych dokonując trafnej oceny kontekstu, przedstawiając nowatorskie rozwiązania przestrzenne i estetyczne oraz zapewniając techniczne środki realizacji projektu. Umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu z norm, reguł (prawnych, zawodowych i moralnych), ustaw, rozporządzeń w zakresie projektowania architektonicznego.
Metody oceny:
przegląd prac podsumowujący każdą fazę projektu, autorska prezentacja, projekt
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa  Ustawa Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1997,  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003,  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,\  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. Ustaw Nr15 z dn. 15 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony p. pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (sale widowiskowe).  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Literatura uzupełniająca  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  Błądek Z., Hotele – projektowanie, programowanie, wyposażenie,  Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów,  Neufert P., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego,  Pachowski J., Atrium – przestrzeń społeczna w budynku wielofunkcyjnym  Wirszyłło R., Urządzenia sportowe,  Ustawa o zamówieniach publicznych,  Bieżąca literatura fachowa
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się