Nazwa przedmiotu:
Projekt dyplomowy magisterski
Koordynator przedmiotu:
-
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Architektura
Grupa przedmiotów:
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
20
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt18h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem pracy dyplomowej jest wykazanie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów architektonicznych lub urbanistycznych oraz wszechstronnej analizy i syntezy uwarunkowań pracy twórczej architekta.
Treści kształcenia:
Temat pracy dyplomowej inżynierskiej winien być zgodny z programem studiów Temat pracy może być zaproponowany przez dyplomanta i akceptowany przez promotora lub zaproponowany przez promotora. Zakres pracy obejmuje projekt architektoniczny lub urbanistyczny o złożonej problematyce opracowany w standardzie projektu koncepcyjnego zawierającego: plansze rysunkowe, model lub wizualizację, część tekstową.
Metody oceny:
Korekty dyplomowe, projekt dyplomowy, obrona, egzamin
Egzamin:
tak
Literatura:
Literaturę określa promotor w porozumieniu z dyplomantem w odniesieniu do tematu i zakresu pracy.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się