Nazwa przedmiotu:
Metodyka pracy naukowej
Koordynator przedmiotu:
-
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Architektura
Grupa przedmiotów:
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania indywidualnej działalności naukowej, formułowania tekstów i podejmowanie dyskusji . Kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu w środowisku międzynarodowym.
Treści kształcenia:
Wybrane zagadnienia z zakresu architektury i urbanistyki oraz dziedzin powiązanych odnoszące się do tematyki określonej każdorazowo w ofercie, dotyczącej pogłębiania wiedzy, umiejętności i zainteresowań wzbogacające program podstawowy.
Metody oceny:
Ocena pracy nad tekstem, ostateczna forma wypowiedzi pisemnej, dyskusja.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literaturę określa prowadzący w odniesieniu do tematyki i charakteru zajęć.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się