Nazwa przedmiotu:
Estetyka współczesna
Koordynator przedmiotu:
Krystyna Gutowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Architektura
Grupa przedmiotów:
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z refleksją estetyczną związaną z ważnymi współczesnymi nurtami filozoficznymi.
Treści kształcenia:
Zajęcia mają formę: • 15 godzinnego wykładu, w czasie którego omawiane są dwa bloki tematyczne: I. Główne dyscypliny filozoficzne, elementarne wiadomości z zakresu historii filozofii i, na ich tle, zagadnienia estetyczne, a więc np: - rozważania nad bytem (metafizyka, ontologia). Istnienie (byt); struktura świata jako całości; rodzaje bytów; przedmiot; dzieło sztuki jako przedmiot szczególny; - epistemologia (teoria poznania) - rozważanie procesu poznawania świata, podstaw prawomocności i granic poznania, natura czynności poznawczych, świadomości. Piękno jako przedmiot doświadczenia; doświadczenie estetyczne; - filozofia praktyczna (etyka i polityka). Oddzielanie dobra od zła, refleksja na temat cnót, obowiązywanie prawa moralnego, analizy konkretnych sytuacji moralnych; idea państwa jako dobra wspólnego, pojęcia takie jak: obywatel, sprawiedliwość itp. Związki piękna, dobra i prawdy. Odpowiedzialność artysty. Sztuka – autonomiczna czy uwikłana w kontekst społeczno-polityczny. II. Wybrane nurty filozofii XX w. i związane z nimi estetyki filozoficzne, np.: A. Fenomenologia i estetyka fenomenologiczna B. Hermeneutyka i estetyka hermeneutyczna C. Pragmatyzm i estetyka pragmatyczna D. Filozofia i estetyka analityczna E. Semiotyka oraz strukturalizm i ich wykorzystanie w estetyce F. Inspiracje psychoanalizą w filozofii i estetyce G. Postmodernistyczne idee w filozofii i estetyce drugiej połowy XX wieku H. Filozofia i estetyka nowych mediów • 15 godzinnego seminarium, prowadzonego w formie dyskusji nad tekstami filozoficznymi przeczytanymi przez studentów w domu w ramach przygotowania do seminarium. W każdym roku akademickim dobór tekstów komentowanych i dyskutowanych na seminariach jest inny, lub częściowo inny. Teksty do dyskusji są komplementarne wobec wykładów – rozwijają one i uzupełniają kwestie omawiane na wykładach. Teksty te wybierane są ze względu na ich znaczenie w dyskursie na temat sztuki, piękna i architektury prowadzonym we współczesnej przestrzeni intelektualnej. Mogą to być teksty które zostały niedawno wydane lub ponownie odkryte jako aktualne. Teksty do dyskusji mogą także proponować sami studenci (na przykład, jeśli uważają, iż zawartość myślowa tych tekstów jest dla nich ważna przy przygotowywaniu prac magisterskich).
Metody oceny:
Pisemne zaliczenie przedmiotu.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa 1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii 2. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 3. Estetyki filozoficzne XX wieku pod red. K. Wilkoszewskiej, Wyd. Universitas, Kraków 2000. 4. K. Gutowska, Zrozumieć sztukę. Skrypt. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005. Literatura uzupełniająca (teksty seminaryjne) Są to zestawy tekstów filozoficznych z zakresu szeroko rozumianej estetyki (przeciętnie około 20-25 stronic na poszczególne seminaria) przedstawiane studentom na pierwszych zajęciach
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się