Nazwa przedmiotu:
Integracja procesów projektowania (BIM)
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Architektura
Grupa przedmiotów:
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Prześledzenie i analiza procesów projektowania w ujęciu dyscyplinarnym. Uwrażliwienie na potrzebę współpracy ze specjalistami na wszystkich etapach cyklu projektowego Przedstawienie możliwości zastosowania technik komputerowych we wspomaganiu koordynacji międzybranżowej oraz wykorzystania sprzętowych technologii wspierających przetwarzanie informacji w środowisku zespołu interdyscyplinarnego.
Treści kształcenia:
Tematyka wykładów (15 godzin, 2 godziny tygodniowo przez połowę semestru): Wykład opisuje założenia teoretyczne modelu BIM, historię rozwoju technologii informatycznej wspomagającej jego tworzenie oraz zasady wykorzystywania współczesnych narzędzi. Poprzez rozpoznanie specyfiki poszczególnych platform edycyjnych uczestnicy kursu przygotowują się do ich praktycznego wykorzystania oraz poznają zakres możliwej indywidualizacji. Poza odniesieniem do architektonicznego kontekstu wykorzystania BIM, wykład dostarcza wiedzy o palecie zastosowań branżowych oraz o uwarunkowaniach wymiany informacji w środowisku interdyscyplinarnym.
Metody oceny:
Przejściowe etapy zaliczeniowe i ocena prac seminaryjnych, projekty końcowe, egzamin.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: Alexander C. ‐ Notes on the synthesis of form Aranda B., Lasch C. ‐ Tooling Bocheński Józef ‐Współczesne Metody Myślenia Cohen J. – The New Architect: Keeper of Knowledge and Rules Kolarevic B. ‐ Architecture in the digital age‐ design and manufacturing Liu, Lim ‐ New Tectonics.pdf Oosterhuis K. - Hyperbodies: toward an e-­‐motive Oosterhuis K., Xia X. - iA#1 Interactive Architecture Terzidis K. ‐ Algorithmic Architecture Venturi R. ‐ Complexity and contradiction in architecture Literatura uzupełniająca: Alexander C., Ishikawa S., Silverstein M. - A pattern language Bauke de Vries, Leeuwen J., Achten H. ‐ Computer aided architectural design Bovill C. - Fractal geometry in architecture and design Callicott N. ‐ Computer‐aided manufacture in architecture Kieran S., Timberlake J. -­‐ Refabricating architecture Leach N. ‐The anesthetics of architecture Lynn G. ‐ Animate form Mitchell M. ‐ An introduction to genetic algorithms Mitchell W.J. ‐ City of bits space, place, and the infobahn Schmitt G.‐ Information architecture basis and Future of CAAD
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się