Nazwa przedmiotu:
Inżynieria procesów budowlanych
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Rokicki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Architektura
Grupa przedmiotów:
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Rozszerzenie wiadomości dotyczących ustrojów i elementów budynku, o współczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne ze szczególnym uwzględnieniem racjonalności i celowości wyboru tych rozwiązań oraz świa-domości ich wpływu na formę architektoniczną. Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania aktual-nych informacji w dostępnych źródłach mając na względzie konieczność ciągłego samokształcenia i uzupełniania wiadomości w przyszłości. Zapoznanie studentów z nowymi trendami w zakresie rozwoju instalacji sanitarnych oraz elektrycznych; wpły-wem zastosowania nowoczesnych rozwiązań dla uzyskania znaczącego oszczędzania energii. Pokazanie wpływu stosowania nowych zasad projektowych na rozwiązania architektoniczne. Zapoznanie studentów z nowymi tendencjami w zakresie proponowanych do stosowania materiałów izolacyjnych pozwalających inaczej kształtować przegrody obiektów budowlanych.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Zagadnienia nowoczesności rozwiązania instalacyjnego – wymagania intelektualne efektu. 2. Zagadnienia połączenia wpływu nowoczesności na jakość użytkowania obiektu przez człowieka. 3. Wpływ rozwoju elektroniki i sterowań na zastosowane instalacje w obiekcie. 4. Rozwiązania instalacyjne – wentylacja i klimatyzacja – przygotowanie powietrza. 5. Rozwiązania instalacyjne – wentylacja i klimatyzacja – mikroklimat budynków. 6. Ogrzewanie budynków – ciepło oszczędzane przez budynki [ instalacje ]. 7. Nowoczesne źródła ciepła 8. Instalacje wodociągowe w kontekście zmniejszania się zapasów wody pitnej. 9. Ścieki, woda opadowa – inna filozofia budynku. 10. Samowystarczalność budowli – budynek miasto – w kontekście instalacji i mediów. 11. Zasady określania charakterystyk energetycznych budowli. 12. Klimat miejski – w kontekście nowoczesnej zabudowy miejskiej. 13. Zmiany klimatu i odpowiedź na te zmiany przez stosowanie rozwijających się instalacji. 14. Podsumowanie wykładu – wpływ zmian instalacyjnych na architekturę obiektów. 15. Problemy budowlano – materiałowe części podziemnych i cokołowych budynków w zależności od wa-runków gruntowo - wodnych. Stosowane współcześnie izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 16. Rozwiązania przekryć zewnętrznych (dachy, stropodachy) w aspekcie relacji materiałów pokryciowych do warstw wewnętrznych i konstrukcji nośnej oraz do efektów architektonicznych. 17. Kształtowanie elewacji budynków z wykorzystaniem różnych rozwiązań materiałowych i technologicz-nych szczególnie systemowych okładzin elewacyjnych. 18. Kształtowanie ścian kurtynowych i przekryć przeszklonych. Rozwiązania technologiczno- materiałowe związane z bilansem energetycznym - problemami ochrony przed zbytnim nasłonecznieniem i stratami ciepła. 19. Rozwiązania materiałowe i technologiczne związane z ochrona przeciwpożarową budynku. 20. Stosowane współcześnie rozwiązania technologiczno materiałowe wnętrz – posadzki specjalistyczne, podłogi podniesione, stałe i ruchome przegrody wewnętrzne, sufity podwieszone. 21. Nowe i zmodyfikowane materiały budowlane.
Metody oceny:
Pisemne zaliczenie przedmiotu
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa • Dziennik Ustaw Nr 228 pozycja 1514 z 24 grudnia 2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późn. zmianami). • RECKNAGEL, SPRENGER, SCHRAMEK – Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Ogrzewnictwo – OMNI SCALA Wrocław, 2008 • Aleksander Pełech – Wentylacja i klimatyzacja – PWr., 2011 • Marian Rubik – Pompy ciepła – Ośrodek Informacji ”Technika instalacyjna w budownictwie” • Opracowania techniczne firm: Viessmann, Oschner, Rehau, Swegon, • Budownictwo Ogólne – praca zbiorowa, Tom 1. Materiały i wyroby budowlane, Arkady 2005 Tom 2. Fizyka Budowli, Arkady 2006 Tom 3. Elementy Budynków, podstawy projektowania Arkady 2008 Tom4. Konstrukcje Budynków Arkady 2009 • Budownictwo Ogólne – opracowanie dr inż. arch. Przemysław Markiewicz, Kraków 2006 • Przeszklone Ściany Osłonowe - opracowanie dr inż. arch. Przemysław Markiewicz, Kraków 2008 • Celadyn Wacław – Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej , Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004 • Laskowski Leszek – Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005 • Periodyki prezentujące aktualne wiadomości z dziedziny technologii budowlanych np.: MURATOR, MATERIAŁY BUDOWLANE, DORADCA ENERGETYCZNY, ŚWIAT SZKŁA, ŚWIAT ALUMINIUM, IZOLACJE, WARSTWY itp. • Katalogi i informatory firm związanych z produkcją i dystrybucją materiałów i wyrobów budowlanych. • Możliwość fizycznego skonfrontowania teorii z praktyką dzięki próbkom materiałowym zebranym w Pracowni Projektowania Elementów Budynku • Strony internetowe dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się