Nazwa przedmiotu:
Informacyjne środowisko przestrzenne
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Architektura
Grupa przedmiotów:
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Prześledzenie i analiza procesów myślowych towarzyszących projektowaniu. Spojrzenie na działalność projektową jako na aktywność umysłową podlegającą ogólnie obowiązującym regułom. Próba uzyskania nowej wartości wynikającej z takiego spojrzenia, polegającej m.in. na świadomym i precyzyjnym przeprowadzeniu rozumowania w projektowaniu. Przedstawienie możliwości zastosowania technik komputerowych we wspomaganiu kreacji architektonicznej oraz stworzenie podstaw do wykorzystania sprzętowych technologii wspierających przetwarzanie informacji architektonicznej.
Treści kształcenia:
Tematyka wykładów (15 godzin, 2 godziny tygodniowo przez połowę semestru): Wykład 1, 2 - „Systemy Informacji” Omówienie takich pojęć jak: informacja i komunikacja w architekturze, piramida wiedzy, baza danych, baza wiedzy, system ekspertowy. Omówienie różnych modeli projektowania architektonicznego: chronologicznego, cyklicznego, koncentrycznego. Przybliżenie pojęć: architektura informacyjna i społeczeństwo informacyjne w kontekście rozwoju cywilizacyjnego oraz technologia informacyjna. Opisanie i przybliżenie kategorii architektury informacyjnej poprzez prezentacje przykładów obiektów architektonicznych zrealizowanych i wirtualnych. Wykład 3, 4 – „Geometria a Architektura” Przypomnienie podstawowej wiedzy z dziedziny geometrii. Omówienie brył platońskich i ich właściwości, pochodnych i kombinacji, wieloboków Archimedesa i innych wielościanów foremnych, brył obrotowych, fraktali. Porównanie geometrii Euklidesowej i nieEuklidesowej. Opisanie sposobów modelowania przestrzennego w dostępnych programach komputerowych, modelowanie form swobodnych, krzywe i powierzchnie NURBS, powierzchnie siatkowe, modelowanie objętościowe. Omówienie sposobów tworzenia geometrii, jej modyfikacji, wyświetlania i renderowania. Wykłady 5, 6, 7 – „Projektowanie i modelowanie parametryczne” Opisanie pojęcia parametr, powierzchnia parametryczna, modelowanie i projektowanie parametryczne. Omówienie modelerów parametrycznych, takich jak 3dsMax, Revit, Maya, MicroStation, Rhinoceros + ParaCloud Modeler. Omówienie techniki modelowania parametrycznego Parametric Cell Studio. Przedstawienie przykładów parametrycznych obiektów z dziedziny architektury, designu i sztuki cyfrowej. Omówienie pojęcia BIM (Building Information Modeling), jego zastosowań, najpopularniejszych modelerów oferujących BIM oraz przykładów architektonicznych. Przybliżenie technik szybkiego prototypowania i cyfrowej fabrykacji, ich genezy, parametrów technicznych, możliwości materiałowych, skali i dokładności uzyskiwanych obiektów oraz przykładów zastosowań. Omówienie urządzeń dostępnych w pracowni. Przedstawienie współczesnych trendów a architekturze, takich jak Smart Architecture, Architektura Algorytmiczna, Architektura Ewolucyjna zilustrowanych przykładami projektowymi. Harmonogram i tematyka zajęć seminaryjnych: 1. Szczegółowe omówienie problematyki seminarium, wybór zespołów, podział obszaru eksploracji. 2. Dyskusja dotycząca wartości zebranego materiału informacyjnego. Wybór przedmiotu stanowiącego podstawę dla dalszych prac. 3. Dokumentacja, opis, język przedstawienia, jako funkcje czytelności komunikatu zawierającego inwentaryzację danych wyjściowych - dyskusja dotycząca zawartości i formy pierwszej planszy.. 4. Metody interpretacji i przetwarzania informacji - dyskusja o sposobie odczytywania zarejestrowanych komunikatów i o zawartości drugiej planszy 5. Koncepcja projektu; problemy symboliki, znaczenia, formalnych podstaw działań przestrzennych; korekty dotyczące zawartości trzeciej części prezentacji 6. Wstęp do cyfrowej fabrykacji; wybór prac, które zostaną przedstawione w postaci modeli prototypowanych; przedstawienie technicznych uwarunkowań pracy; 7. Wystawa, omówienie wyników prac
Metody oceny:
Ocena analitycznych i projektowych zadań seminaryjnych, egzamin.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: Alexander C. ‐ Notes on the synthesis of form Aranda B., Lasch C. ‐ Tooling Bocheński Józef ‐Współczesne Metody Myślenia Cohen J. – The New Architect: Keeper of Knowledge and Rules Kolarevic B. ‐ Architecture in the digital age‐ design and manufacturing Liu, Lim ‐ New Tectonics.pdf Oosterhuis K. - Hyperbodies: toward an e-­‐motive Oosterhuis K., Xia X. - iA#1 Interactive Architecture Terzidis K. ‐ Algorithmic Architecture Venturi R. ‐ Complexity and contradiction in architecture Literatura uzupełniająca: Alexander C., Ishikawa S., Silverstein M. - A pattern language Bauke de Vries, Leeuwen J., Achten H. ‐ Computer aided architectural design Bovill C. - Fractal geometry in architecture and design Callicott N. ‐ Computer‐aided manufacture in architecture Kieran S., Timberlake J. -­‐ Refabricating architecture Leach N. ‐The anesthetics of architecture Lynn G. ‐ Animate form Mitchell M. ‐ An introduction to genetic algorithms Mitchell W.J. ‐ City of bits space, place, and the infobahn Schmitt G.‐ Information architecture basis and Future of CAAD
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się