Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Wykładowca:
dr Piotr Jermakowicz
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_ZZLA
Semestr:
3 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Udział w wykładach 30 Praca własna: przygotowanie do zajęć 40 godz. czytanie wskazanej literatury 15 godz. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
3
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady1h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
cały rok
Cele przedmiotu:
Głównym celem jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących problematyki zarządzania zasobami ludzkimi. Zaznajomienie studentów z problematyką ZZL oraz dostarczenie teoretycznych podstaw do kierowania zespołami pracowniczymi. W związku z realizacją celu głównego, należy poznać podstawowe informacje dotyczące m.in.: idea humanizacji pracy, transformacja pracy, zarządzanie kadrami, style kierowania, motywowanie pracowników, koncepcje motywowania, patologie pracy.
Treści merytoryczne:
1. Zarządzanie kadrami. Definicje. Gospodarowanie zasobami ludzkimi. Elementy wchodzące w skład procesu zarządzania kadrami. 2. Znaczenie pracy. Transformacja pracy. Postrzeganie pracy na przestrzeni wieków. Nowe zjawiska w obszarze pracy. Przyszłość pracy. 3. Planowanie i kontrola. Planowanie strategiczne i kontrola strategiczna. 4. Idea humanizacji pracy. Nurt humanistyczny i pragmatyczny w Fabryce Świata w ChRL. 5. Uwarunkowania ZZL. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi. Podejście „twarde”. Podejście „miękkie”. Typologia kultur organizacyjnych. Kierowanie zespołami pracowniczymi. Różnice między przewodzeniem a rządzeniem. Style przewodzenia. 6. Motywowanie pracowników. Znaczenie motywacji. Rodzaje motywacji. Promowanie zasad współpracy. 7. Koncepcje motywowania. Teorie: Richardsa, Greenlawa, Herzberga 8. Sposoby manipulowania pracownikami. 9. Funkcje menadżera, historia idei zarządzania, systemy hierarchii organizacyjnej. 10. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy generacjami BB, X i Y. Pokojowe sposoby radzenia z konfliktami. 11. Generacja Y w świetle badań pilotażowych. 12. Bilans społeczny. Wyzwania dla polskiego rynku pracy. Młodzi ale bezrobotni - strategie edukacyjne. 13. Związki zawodowe w organizacji. Spory zbiorowe pracy. 14. Patologie pracy 15. Ocena pracowników. Cele oceny pracowników. Koncepcje oceny.
Metody oceny:
Kolokwium zaliczeniowe w formie testu
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
Literatura podstawowa: 1. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. PWN, Warszawa 2006 2. Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, OE, Kraków 2005 3. Maśłyk-Musial E., Strategiczne zrządzanie zasobami ludzkimi, OW PW, Warszawa 2011 Literatura uzupełniająca: 1. Jermakowicz P., Mediacje w sporach zbiorowych pracy. Wydawnictwo Braun, Warszawa 2011 2. Jermakowicz P, Praca w świetle opinii i postaw przyszłych pracowników administracji publicznej. Badania pilotażowe. [w]: Kapitał społeczny w organizacji i regionie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011 3. Maśłyk-Musiał E., Bulinska H., ZZL wieku Internetu- przywództwo w e-kulturze, w: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” nr 1(78) 2011. 4. Kossowska M., Sołtysińska I , Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, OE, Kraków 2002 5. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, OE, Kraków 2006
Witryna WWW przedmiotu:
Brak
Uwagi dotyczące przedmiotu:
brak

Przedmiotowe efekty kształcenia