Nazwa przedmiotu:
Wentylacja i Ogrzewnictwo
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Zbysław Pluta, prof. PW.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Energetyka
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ML.NS585
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2018/2019
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 30 godz udział w wykładzie. 2) Praca własna - 20 godz. w tym: a) bieżące przygotowywanie się studenta do wykładu, analiza literatury - 4 godz., b) przygotowanie indywidualnej prezentacji studenta - 8 godz., c) przygotowanie się do kolokwium - 6 godz. Razem: 50 godz. - 2 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 30 godz. udział w wykładzie.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
"Wymiana Ciepła".
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Nauczenie studentów budowy i zasad działania instalacji wentylacyjnych i grzewczych, doboru źródeł energii, metod sporządzania bilansu energetycznego obiektów budowlanych oraz obowiązujących unormowań prawnych w tym zakresie.
Treści kształcenia:
Treści merytoryczne przedmiotu: Budowa i działanie instalacji grzewczych i wentylacyjnych (wentylacja naturalna i wymuszona) i ich elementów, zasady obliczeń cieplnych tych układów i unormowania prawne.
Metody oceny:
Metody oceny:Metody oceny: Forma zaliczenia przedmiotu: dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru). Ocena Projektu - wykonanie obliczeń zapotrzebowania na energię do celów grzewczych prostego obiektu budowlanego o określonej lokalizacji. W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Zalecana literatura: 1. Koczyk Halina: Ogrzewnictwo praktyczne, SYSTHERM SERWIS, Poznań 2005, ISBN 83-918142-8-9. 2. Maksymilian Malicki:: Wentylacja i klimatyzacja, PWN, wyd. III, Warszawa 1980. 3. Recknagel, Sprenger, Hőnmann, Schramek.: Ogrzewanie i klimatyzacja.- poradnik EWFE, wyd. 1, Gdańsk 1994. Dodatkowa literatura: 1. Materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie http://www.itc.pw.edu.pl/Stidua/Matieraly-dla-Studentow (dla odrabiających przedmiot po zalogowaniu). 2. "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"- Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ML.NS585_W1
Student zna obowiązujące w Polsce podstawowe unormowania prawne w zakresie budowy i eksploatacji systemów ogrzewania i wentylacji.
Weryfikacja: Kolokwium 1.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05, E1_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W02, T1A_W03
Efekt ML.NS585_W2
Student potrafi wskazać wady i zalety różnych systemów ogrzewczych i ich elementów.
Weryfikacja: Kolokwium 1.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05, E1_W12
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07
Efekt ML.NS585_W3
Student zna możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogrzewnictwie.
Weryfikacja: Kolokwium 2.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_W18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07
Efekt ML.NS585_W4
Student potrafi wykazać różnice w działaniu systemów wentylacji naturalnej i mechanicznej oraz zalecić typ układu wentylacji zależnie od przeznaczenia budynku.
Weryfikacja: Kolokwium 2.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_W11, E1_W16
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07
Efekt ML.NS585_W5
Student wie co to jest termomodernizacja obiektów budowlanych i umie uzasadnić konieczność jej wykonania.
Weryfikacja: Kolokwium 2.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_W14
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ML.NS585_U1
Student umie sporządzić zgodny z Polskimi Normami bilans energetyczny obiektu budowlanego.
Weryfikacja: Kolokwium 1.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_U08, E1_U21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U14
Efekt ML.NS585_U2
Student potrafi określić wartości skumulowanych wskaźników zużycia energii w budynkach.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_U08, E1_U21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U14