Nazwa przedmiotu:
Wymienniki Masy
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Adam Ruciński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Energetyka
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ML.NS592A
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2018/2019
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 32 godz., w tym: a) udział w wykładach - 15 godz., b) udział w ćwiczeniach - 15 godz., c) konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta - 18 godz., w tym: a) przygotowywanie się do kolokwiów - 10 godz., b) bieżące przygotowywanie się do zajęć, ćwiczenie zadań, analiza literatury - 8 godz. Razem - 50 godz. - 2 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 32 godz., w tym: a) udział w wykładach - 15 godz., b) udział w ćwiczeniach - 15 godz., c) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiadomości z zakresu nauk podstawowych: matematyka (rachunek różniczkowy i całkowy), fizyka, chemia, wymiana ciepła, procesy chemiczne, podstawy konstrukcji maszyn.
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Nauczenie podstawowych zjawisk odpowiedzialnych za wymianę masy oraz jednoczesną wymianę ciepła i masy, obliczanie współczynników wnikania i przenikania masy przy różnych uwarunkowaniach bilansowych, bilansowanie i obliczenia projektowe wymienników masy (absorbery, adsorbery, rektyfikatory). Wykształcenie umiejętności korzystania z danych literaturowych do obliczeń własnych.
Treści kształcenia:
Wiadomości podstawowe (pojęcia, terminy, używane jednostki), wstęp dotyczący zastosowań wymiany masy w przemyśle, obliczanie współczynników wnikania i przenikania masy w gazach i cieczach w przypadku absorpcji i adsorpcji składnika(-ów) oraz ekstrakcji, wprowadzenie do równań bilansowych i modele obliczeniowe wymienników masy, zalecenia projektowe, omówienie rozwiązań stosowanych na skalę przemysłową.
Metody oceny:
Dwa kolokwia zaliczone na ocenę pozytywną, jedno w połowie, drugie przy końcu semestru.
Egzamin:
nie
Literatura:
Zalecana literatura: 1, Hobler T.: Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT. Ziółkowski Z.: Ekstrakcja cieczy w przemyśle chemicznym, PWT. 2. Paderewski L.M.: Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej, WNT. 3. Zarzycki R.: Absorpcja i absorbery, WNT. Dodatkowa literatura: 1. Materiały dostarczone przez wykładowcę 2. Heat and Mass Transfer - czasopismo 3. Inne czasopisma obejmujące tematykę wymiany masy i ciepła.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ML.NS592A_W1
Ma elementarną wiedzę na temat pojęć, terminów i wielkości używanych w teorii wymiany masy.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_W02, E1_W05, E1_W06, E1_W11, E1_W12
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07
Efekt ML.NS592A_W2
Ma podstawową wiedzę w zakresie zerowymiarowych obliczeń absorberów oraz typowych rzeczywistych konstrukcji absorberów.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07
Efekt ML.NS592A_W3
Ma elementarną wiedzę na temat konstrukcji i obliczeń wymienników masy typu adsorber.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05, E1_W11, E1_W16
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ML.NS592A_U1
Potrafi dokonać obliczeń współczynników dyfuzji w układzie gaz-gaz, ciecz-ciecz i gaz-ciecz oraz współczynników wnikania w różnych formach przepływu ciecz-gaz.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U02, E1_U05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U02, T1A_U05
Efekt ML.NS592A_U2
Potrafi posłużyć się aparatem obliczeniowym do przeprowadzenia obliczeń absorbera w układzie ciecz-gaz.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_U11, E1_U12
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U09
Efekt ML.NS592A_U3
Potrafi dokonać prostej analizy obliczeniowej wymienników masy typu adsorber.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_U22, E1_U23
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U14, T1A_U09, T1A_U14
Efekt ML.NS592A_U4
Potrafi posłużyć się prostymi modelami obliczeniowymi dotyczącymi ekstrakcji.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_U23
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U14