Nazwa przedmiotu:
Laboratorium chłodnictwa 2
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Andrzej Grzebielec
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Energetyka
Grupa przedmiotów:
Specjalnosciowe
Kod przedmiotu:
ML.NS523
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2018/2019
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych: 32 godz., w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 30 godz., b) konsultacje – 2 godz. 2) Praca własna studenta – 21 godz., w tym: a) przygotowanie się do kartkówek (wejściówek) – 7 godz., b) opracowanie sprawozdań – 14 godz. RAZEM – 53 godz. - 2 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych: 32 godz., w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 30 godz., b) konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS – 51 godz., w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 30 godz., b) przygotowanie się do kartkówek (wejściówek) – 7 godz., c) opracowanie sprawozdań – 14 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
100
Cel przedmiotu:
Po zaliczeniu przedmiotu studenci posiadają praktyczną wiedzę w zakresie budowy i działania urządzeń chłodniczych sprężarkowych, sorpcyjnych jak i termoakustycznych. Studenci nabywają także praktyczne umiejętności montażu oraz instalacji urządzeń chłodniczych.
Treści kształcenia:
Studenci odbywają ćwiczenia laboratoryjne, które przybliżają następujące zagadnienia: • Wpływ warunków otoczenia na sprawność urządzenia chłodniczego; • Wpływ powierzchni wymiany ciepła na sprawność urządzenia; • Budowę i zasadę działania termoakustycznego urządzenia chłodniczego; • Budowę i zasadę działania adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego; • Metody obróbki miedzi: cięcie, gięcie, kielichowanie, lutowanie twarde; • Metody obsługi urządzeń chłodniczych; • Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego. W ramach laboratorium studenci także biorą czynny udział w projektowaniu i budowie własnego stanowiska laboratoryjnego.
Metody oceny:
Na każdych zajęciach przeprowadzane są wejściówki. Oprócz tego z każdych zajęć należy oddać sprawozdanie. W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z wszystkich wejściówek i sprawozdań.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Instrukcje do stanowisk laboratoryjnych dostarczane przez prowadzącego zajęcia. Znajdują się one także na stronie internetowej przedmiotu: http://itc.pw.edu.pl/Struktura/Zaklady/Zaklad-Chlodnictwa-i-Energetyki-Budynku2/Dydaktyka/Laboratorium-Chlodnictwa-II
Witryna www przedmiotu:
http://itc.pw.edu.pl/Struktura/Zaklady/Zaklad-Chlodnictwa-i-Energetyki-Budynku2/Dydaktyka/Laboratorium-Chlodnictwa-II
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS523_W1
Student zna nowe technologie chłodnicze.
Weryfikacja: Kartkówki, ocena sprawozdań z laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS523_W1
Student zna nowe technologie chłodnicze.
Weryfikacja: Kartkówki, ocena sprawozdań z laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS523_W1
Student zna nowe technologie chłodnicze.
Weryfikacja: Kartkówki, ocena sprawozdań z laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS523_U1
Student potrafi samodzielnie zbudować urządzenie chłodnicze
Weryfikacja: Ocena zadania wykonanego przez studenta - sprawdzenie z poprawności działania urządzenia.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS523_U1
Student potrafi samodzielnie zbudować urządzenie chłodnicze
Weryfikacja: Ocena zadania wykonanego przez studenta - sprawdzenie z poprawności działania urządzenia.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: