Nazwa przedmiotu:
Radiologia
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Piotr Tulik
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty uzupełniające kierunku - obieralne
Kod przedmiotu:
RAD
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 50, w tym: a) wykład – 30 godz. b) laboratorium - 15 godz. c) konsultacje - 5 godz. 2) Praca własna studenta 40 godzin: a) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 10 godz. b) opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych - 10 godz. c) przygotowanie do egzaminu - 15 godz. d) studium literaturowe - 5 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,67 punktu ECTS – 50 godzin, w tym: a) wykład - 30 godz. b) laboratorium - 15 godz. c) konsultacje - 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,17 punktu ECTS – 35 godzin, w tym: a) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 10 godz. b) laboratorium - 15 godz. c) opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych- 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu fizyki atomowej.
Limit liczby studentów:
70
Cel przedmiotu:
Podstawowe przygotowanie do pracy w ośrodkach stosujących promieniowanie jonizujące w celach diagnostycznych na stanowiskach inżynierskich oraz w podmiotach instalujących oraz obsługujących urządzenia radiologiczne.
Treści kształcenia:
Zakres wykładu obejmuje: Fizyczne podstawy radiologii. Oddziaływanie promieniowania X i γ z materią. Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią. Generacja promieniowania X. Lampa RTG. Budowa i zasada działania aparatu RTG. Wybrane techniki radiograficzne. Obraz rentgenowski. Rentgenowska tomografia komputerowa. Podstawy diagnostyki izotopowej. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe. Podstawy dozymetrii i ochrony radiologicznej. Detektory promieniowania jonizującego. Zakres zajęć laboratoryjnych obejmuje: Budowa i zasada działania aparatu RTG – tryb radiografii i fluoroskopii. Wyznaczanie warstwy półchłonnej, liniowego współczynnika osłabienia. Wyznaczanie wybranych parametrów aparatu RTG. Badanie rozkładu pól promieniowania rozproszonego w pracowni RTG. Badanie wpływu wysokiego napięcia na lampie RTG oraz filtracji na widmo promieniowania X. Symulacja generacji oraz transportu promieniowania X z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego bazującego na metodzie Monte Carlo.
Metody oceny:
wykład - zaliczenie na podstawie egzaminu; laboratorium - zaliczenie na podstawie sprawdzianów i sprawozdań;
Egzamin:
tak
Literatura:
G.F. Knoll, Radiation Detection and Measurements, John Wiley and Sons, 2000 Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii (Tom 1), red. J. Malicki, K. Ślosarek, Via Medica Wydawnictwo, Gdańsk, 2016 Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań, red. B.Pruszyński, PZWL, Warszawa, 2020 Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna 2000, tom.9 Fizyka medyczna, red. M. Nałęcz; Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT S.C. Bushong, Radiologic Science for Technologists : Physics, Biology, and Protection, Elsevier, 2016
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się