Nazwa przedmiotu:
Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Kazimierz Pęczalski, prof. dr hab. Tadeusz Pałko
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty uzupełniające kierunku - obieralne
Kod przedmiotu:
FIME
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 34, w tym: • wykład: 30 godz. • konsultacje: 4 godz. 2) Praca własna studenta – 40 godz. w tym: • zapoznanie z literaturą: 20 godz. • przygotowanie do kolokwiów: 20 godz. Razem 74 godz – 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS – 34 godz., w tym: • wykład: 30 godz. • konsultacje: 4 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 punktów ECTS – 0 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza z matematyki i fizyki na poziomie inżynierskim
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Zapoznanie ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w procesach fizjologicznych oraz czynnością tkanek, narządów i biosystemów pod kątem ich funkcjonalnego opisu oraz możliwości wspomagania utraconych funkcji lub zastąpienia urządzeniami technicznymi. Przekazanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do opisu i analizy zjawisk oraz do projektowania, budowy i eksploatacji aparatury medycznej (diagnostycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej).
Treści kształcenia:
1. Układy wielu cząstek 2. Transport jonów przez błony i ultrafiltracja 3. Oddziaływania międzycząsteczkowe i konformacje dużych cząsteczek biologicznych 4. Kinetyka reakcji enzymatycznych 5. Zjawiska towarzyszące powstawaniu i propagacji sygnałów ektrycznych w tkankach żywych 6. Układ nerwowy i elektroencefalografia 7. Wpływ pól zewnętrznych na organizmy żywe 8. Układ krwionośny i elektrografia 9. Bierne właściwości elektryczne tkanek i ich wykorzystanie w medycynie 10. Elektrostymulacja 11. Biofizyka zmysłów 12. Przykłady sterowania procesami biologicznymi w organizmie.
Metody oceny:
Kolokwia
Egzamin:
nie
Literatura:
1, G. Pawlicki, Podstawy inżynierii biomedycznej, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1994; 2. Z. Dunajski, Biomagnetyzm, WKiŁ 1990; 3. W. Tkaczyk, A. Trzebisk, Fizjologia człowieka z z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, 1989 4. R.K. Hobbie, Intermediate Physics for Medicine and Biology, Springer, 1997.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się