Nazwa przedmiotu:
Podstawy obrazowania medycznego
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Piotr Brzeski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty uzupełniające kierunku - obieralne
Kod przedmiotu:
POMED
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 52 godz., w tym: • wykład: 30 godz. • laboratorium: 15 godz. • egzamin – 2 godz. • konsultacje: 5 godz. 2) Praca własna studenta– 47 godz., w tym: • przygotowanie do egzaminu: 10 godz. • przygotowanie do ćwiczeń labor: 12 godz. • opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych – 15 godz. • przygotowanie do wykładu: 10 godz. Razem 99 godz. – 4 punkty ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS – 52 godz., w tym: • wykład: 30 godz. • laboratorium: 15 godz. • egzamin – 2 godz. • konsultacje: 5 godz
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS – 47 godz. w tym: • laboratorium: 15 godz. • konsultacje: 5 godz. • przygotowanie do ćwiczeń labor: 12 godz. • opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych: 15 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
zaliczenie bądź studiowanie równolegle przedmiotu Radiologia (RAD)
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z rodzajami obrazów medycznych i zjawiskami fizycznymi, na podstawie których są tworzone. Omówione zostaną : radiografia, scyntygrafia, tomografie: NMR, rentgenowska i izotopowa oraz ultrasonografia.
Treści kształcenia:
Powstawanie obrazu w ujęciu systemowym. Związki między właściwościami obiektu a parametrami obrazu. Odpowiedź impulsowa źródła punktowego. Modulacyjna funkcja przenoszenia. Obrazy endoskopowe. Obrazowanie warstwowe. Akwizycja danych i metody rekonstrukcji obrazu w tomografii komputerowej. Metody rekonstrukcji obrazu dwu- i trójwymiarowego Wykorzystanie izotopów promieniotwórczych do wizualizacji czynności narządów wewnętrznych. Scyntygrafia. Tomografia emisyjna . Wizualizacja za pomocą promieniowania niejonizującego . Magnetyczny rezonans wodorowy - fizyczne podstawy obrazowania. Zasady lokalizacji źródeł sygnału obrazowego . Obrazowanie multimodalne .
Metody oceny:
Ocena jest średnią ważoną z oceny z egzaminu i laboratorium. Student na ocenę pozytywną musi zaliczyć i egzamin i laboratorium. Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ćwiczeń. Niezaliczenie dwóch ćwiczeń powoduje niezaliczenie laboratorium.
Egzamin:
tak
Literatura:
1 P. Sprawls, Physical Principles of Medical Imaging, Aspen Publ.,1987. 2 C-N. Chen, D. I. Hoult, Biomedical Magnetic Resonance Technology, Adam Hilger, 1989. 3 M. Krzemińska- Pakuła, Metody obrazowe w diagnostyce układu krążenia, PZWL, 1991. 4 T. D. Cradduck, Digital Networks and Communications in NuclearMedicine, The Michener Institute, Toronto, Canada, 1993.
Witryna www przedmiotu:
Brak, w ramach serwera studia istnieją opisy szczegółowe ćwiczeń laboratoryjnych.
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się