Nazwa przedmiotu:
Cyfrowe przetwarzanie obrazów
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Beata Leśniak-Plewińska
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty uzupełniające kierunku - obieralne
Kod przedmiotu:
CPOB
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich : 45 godz., wtym: • wykład: 30 godz., • ćwiczenia w laboratorium: 15 godz 2) Praca własna studenta - 55 godz. w tym: • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych: 25 godz., • zapoznanie z literaturą:10 godz, • przygotowanie do 2 kolokwiów: 20 godz. RAZEM 100 godz. - 4 punkty ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punkt ECTS – 45 godz., w tym: • wykład: 30 godz., • ćwiczenia w laboratorium: 15 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS – 50 godz., w tym: • ćwiczenia w laboratorium: 15 godz. • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych: 25 godz. • zapoznanie z literaturą: 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw teorii sygnałów, przekształceń całkowych, fizyki i matematyki w zakresie studiów na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Na zajęciach laboratoryjnych przydatna będzie podstawowa znajomość środowiska MATLAB.
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć, metod i algorytmów dla cyfrowego przetwarzania obrazów oraz ich praktyczne zastosowanie z użyciem narzędzia programowego (środowiska MATLAB).
Treści kształcenia:
Podstawowe pojęcia w przetwarzaniu obrazów. Powstawanie obrazu w ujęciu systemowym. Związki między właściwościami obiektu a parametrami obrazu. Obrazy kolorowe i monochromatyczne. Rozdzielczość. Częstotliwość przestrzenna. Jednorodność różniczkowa i całkowa. Próbkowanie obrazu. Interpolacja dwuliniowa. Przetwarzanie obrazu w dziedzinie próbek przestrzeni i w dziedzinie częstotliwości. Filtracje i transformacje 2D. Arytmetyka i algebra obrazów. Operacje morfologiczne. Kompresja stratna i bezstratna. Tworzenia histogramu. Analiza histogramu. Zastosowanie w segmentacji. Wyrównywanie histogramu. Przekształcenia afiniczne. Transformaty macierzowe. Formaty graficzne (JPEG, GIF, TIFF). DICOM. Zastosowania w inżynierii biomedycznej.
Metody oceny:
Wykład - 2 kolokwia audytoryjne (50%). Laboratorium - bieżąca ocena na zajęciach i kolokwium końcowe (50%).
Egzamin:
nie
Literatura:
(1) W.Malina, M.Smiatacz: Cyfrowe przetwarzanie obrazów. Exit, Warszawa 2005 (2) W.Malina, M.Smiatacz: Metody cyfrowego przetwarzania obrazów. Exit, Warszawa 2005 (3) R.Tadeusiewicz, P.Korohoda: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997 (4) W. Burger, M.J. Burge: Principles of Digital Image Processing. Fundamental techniques. Springer-Verlag, Londyn 2009 (5) W. Burger, M.J. Burge: Principles of Digital Image Processing. Core algorithms. Springer-Verlag, Londyn 2009 (6) R.C Gonzalez, R.E. Woods: Digital image processing. Pearson, 2008 (7) R.C Gonzalez, R.E. Woods: Digital image processing using Matlab. Prentice Hall, 2003
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się