Nazwa przedmiotu:
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej
Koordynator przedmiotu:
Tutor
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
PDYM
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
20
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
a) rozwiązanie podstawionego problemu - 400-500 godz; b) opis osiągniętych wyników w postaci pracy dyplomowej 82 godz.; suma: 500-600 godz (20 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
20 punktów ECTS – 500-600 godz.,
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wybór tematu pracy dyplomowej.
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Opanowanie umiejętności: - rozwiązania postawionego zadania badawczego, - doboru literatury, - wyboru metod rozwiązania, przedstawienia i krytycznej analizy wyników. Dokładna specyfikacja zależna jest od tematyki pracy.
Treści kształcenia:
Szczegółowe treści merytoryczne zależą od tematu oraz charakteru pracy.
Metody oceny:
Ocena promotora, opinia recenzenta.
Egzamin:
nie
Literatura:
Wskazana przez opiekuna pracy dyplomowej.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się