Nazwa przedmiotu:
Propedeutyka Medycyny
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty uzupełniające kierunku - obieralne
Kod przedmiotu:
PROM
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. liczba godzin kontaktowych – 30 godz., w tym obecność na wykładach 15 godz., obecność na ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz., 2. praca własna studenta – 25 godz., w tym przygotowanie do ćwiczeń 15 godz. przygotowanie do kolokwium 10 godz., Łączny nakład pracy studenta wynosi 55 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,00 pkt. ECTS, co odpowiada 30 godz. kontaktowym.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,00 pkt. ECTS, co odpowiada 15 godz. ćwiczeń plus 15 godz. przygotowań do ćwiczeń.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak.
Limit liczby studentów:
część wykładowa - zgodnie z regułami ogólnouczelnianymi, część ćwiczeniowa – 15-30 osób w ramach jednych zajęć
Cel przedmiotu:
Poznanie zagadnień medycznych potrzebnych do projektowania, konstruowania i umiejętności poprawnej eksploatacji urządzeń elektromedycznych.
Treści kształcenia:
Wykłady obejmują następujące zagadnienia: • Wprowadzenie: pojęcie zdrowia i choroby. Człowiek chory. Godność człowieka (pacjenta, lekarza, inżyniera). Organizacja służby zdrowia. Specjalności lekarskie. Problemy etyczne w służbie zdrowia. Uwarunkowania etyczne i prawne związane z transplantacją i inżynierią genetyczną. • Higiena ogólna i szpitalna, Źródła i drogi infekcji. Dezynfekcja i sterylizacja. Antyseptyka i aseptyka. Uszkodzenia jatrogenne. • Diagnostyka: Badania podmiotowe i przedmiotowe (fizykalne i dodatkowe). • Leczenie: Metody - przyczynowe, objawowe, substytucyjne, paliatywne. Zapobieganie chorobom. Chirurgia ogólna i specjalistyczna • Medycyna oparta na dowodach medycznych (Evidence based medicine) • Regulacje prawne dotyczące urządzeń medycznych. Zagadnienia ryzyka elektrycznego, mechanicznego i radiacyjnego. Systemy kontroli jakości, akredytacja laboratoriów (pracowni). • Normy i standardy obowiązujące w inżynierii biomedycznej. W czasie ćwiczeń audytoryjnych studenci będą prezentować wybrane działy medycyny koncentrując się na następujących zagadnieniach: historia specjalności, najbardziej rozpowszechnione choroby, stosowane metody diagnostyczne i terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń elektromedycznych.
Metody oceny:
ocena z testu końcowego, ocena z przygotowanej i wygłoszonej prezentacji
Egzamin:
nie
Literatura:
• G Pawlicki: Podstawy inżynierii biomedycznej. OW.PW, Warszawa, 1995. • RW Gutt. Propedeutyka Medycyny. PZWL, 1982 • R. Fenigsen. Przysięga Hipokratesa. Rozważania o etyce i eutanazji. Świat Książki. 2010 • W. Sylwanowicz, Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa 1977. • B. Jacobson, J. Webster, Medicine and Clinical Engineering, Prentice – Hall, New-Jersey, USA, 1977. • PC Hayes, TW Mackay. Vademecum Medycyny, ViaMedica, 1995
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się