Nazwa przedmiotu:
Matematyka dyskretna
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Tomasz Brengos
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane kierunku - obowiązkowe
Kod przedmiotu:
MD
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 51, w tym: a) wykład 30 godz. ; b) ćwiczenia 15 godz. ; c) konsultacje 2 godz. ; d) egzamin i kolokwia 4 godz. ; 2) Praca własna studenta 55, w tym: a) przygotowanie do wykładów: 9 godz.; b) przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.; c) przygotowanie do kolokwiów: 15 godz.; d) przygotowanie do egzaminu końcowego: 16 godz.; Suma: 106(4 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 51, w tym: a) wykład 30 godz. ; b) ćwiczenia 15 godz. ; c) konsultacje 2 godz. ; d) egzamin i kolokwia 4 godz. ;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS - liczba godzin o charakterze praktycznym: 47, w tym a)ćwiczenia - 15 godz. ; b) kolokwia -2 godz. ; c) przygotowanie do ćwiczeń -15 godz. ; c) przygotowanie do kolokwiów (rozwiązywanie zadań) - 15 godz. ;
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy analizy matematycznej, podstawy programowania
Limit liczby studentów:
nd
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami matematyki dyskretnej i teorii algorytmów takimi jak: podstawy kombinatoryki, teoria funkcji tworzących, podstawowe algorytmy przeszukiwania, sortowania i kasowania, analiza złożoności algorytmów, podstawy teorii grafów
Treści kształcenia:
Podstawy kombinatoryki, Algorytmy przeszukiwania, sortowania i kasowania, Analiza algorytmów, Teoria grafów i algorytmy w teorii grafów
Metody oceny:
Kolokwia, aktywność na ćwiczeniach, egzamin.
Egzamin:
tak
Literatura:
Bryant V. "Aspekty kombinatoryki" Palka Z. Rucinski A. "Wykłady z kombinatoryki" Diks K., Rytter W., Banachowicz "Algorytmy i struktury danych"
Witryna www przedmiotu:
www.mini.pw.edu.pl/~tbrengos
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka MD_2st_W01
Zna podstawy kombinatoryki
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, kolokwium i egzamin końcowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o
Charakterystyka MD_2st_W02
Zna podstawy teorii algorytmów
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, kolokwium i egzamin końcowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o
Charakterystyka MD_2st_W03
Zna podstawy teorii grafów
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, kolokwium i egzamin końcowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka MD_2st_U02
Projektowanie i analiza algorytmów
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o