Nazwa przedmiotu:
Radioterapia
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Piotr Tulik
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obowiązkowe
Kod przedmiotu:
RDTR
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 50, w tym: a) wykład – 30 godz. b) laboratorium - 15 godz. c) konsultacje - 5 godz. 2) Praca własna studenta 50 godzin: a) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 10 godz. b) opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych - 15 godz. c) przygotowanie do egzaminu - 20 godz. d) studium literaturowe - 5 godz. Razem 100 godzin - 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS – 50 godzin, w tym: a) wykład - 30 godz. b) laboratorium - 15 godz. c) konsultacje - 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,6 punktu ECTS – 40 godzin, w tym: a) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 10 godz. b) laboratorium - 15 godz. c) opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych- 15 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu: oddziaływania promieniowania jonizującego z materią; metod obrazowania medycznego (strukturalnych i funkcjonalnych) oraz ochrony radiologicznej.
Limit liczby studentów:
60
Cel przedmiotu:
Podstawowe przygotowanie do pracy w ośrodkach prowadzących leczenie z użyciem promieniowania jonizującego na stanowiskach inżynierskich oraz w firmach produkujących, instalujących oraz serwisujących urządzenia używane w takich procedurach leczniczych.
Treści kształcenia:
Zakres wykładu obejmuje: Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią. Podstawowe cechy nowotworów. Radiobiologiczne podstawy radioterapii. Techniki teleradioterapii. Urządzenia do teleradioterapii oraz urządzenia pomocnicze. Parametry wysokoenergetycznych wiązek terapeutycznych. Podstawy dozymetrii wysokoenergetycznych wiązek terapeutycznych. Obrazowanie medyczne w planowaniu i realizacji radioterapii. Planowanie leczenia. Brachyterapia. Radioterapia hadronowa. Radioterapia izotopowa. Nowotwory wtórne. Zapewnienie jakości w radioterapii. Zakres zajęć laboratoryjnych obejmuje: Wyznaczanie parametrów wiązki fotonowej w sposób doświadczalny oraz z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego bazującego na metodzie Monte Carlo Wstęp do planowania leczenia.
Metody oceny:
wykład - zaliczenie na podstawie egzaminu; laboratorium - zaliczenie na podstawie sprawdzianów i sprawozdań;
Egzamin:
tak
Literatura:
„Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students”, red. E. B. Podgorsak, International Atomic Energy Agency, Vienna 2005. „Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii (Tom 1)” red. J. Malicki, K. Ślosarek, Via Medica Wydawnictwo, Gdańsk, 2016 „Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii (Tom 2)” red. J. Malicki, K. Ślosarek, Via Medica Wydawnictwo, Gdańsk, 2018 „Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna 2000” tom.9 „Fizyka medyczna”, red. Maciej Nałęcz; Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT A. Hrynkiewicz, E. Rokita: Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, PWN, Warszawa, 2013 W. Łobodziec: Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1999 W. Łobodziec: Podstawy fizyki promieniowania jonizującego na użytek radioterapii i diagnostyki radiologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2016. TECHNICAL REPORTS SERIES No. 398 Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2000.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka RDTR_W01
Zna cele i podstawowe zasady: radioterapii; zasadnicze elementy konstrukcji urządzeń do radioterapii oraz urządzeń pomocniczych; techniki napromienienia; wyznaczania parametrów wiązek wysokoenergetycznych oraz zapewnienia jakości w radioterapii.
Weryfikacja: Egzamin, sprawdzian wiedzy przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych, ocena sprawozdań z zajęć laboratoryjnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01, W_02, W_03, W_05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WG, III.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka RDTR_U01
Potrafi: korzystając z obowiązujących przepisów i zaleceń wyznaczyć parametry wiązek wysokoenergetycznych z użyciem zestawów dozymetrycznych oraz z użyciem narzędzi do obliczeń transportu promieniowania; ocenić cechy dobrego planu radioterapeutycznego z użyciem systemu do planowania leczenia.
Weryfikacja: Ocena realizacji zajęć laboratoryjnych, ocena sprawozdań z zajęć laboratoryjnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_02, U_05, U_06
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o, I.P7S_UO, I.P7S_UU

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka RDTR_K01
Ma świadomość specyfiki pracy i wynikającej z niej odpowiedzialności w ośrodkach radioterapii.
Weryfikacja: Egzamin, sprawdzian wiedzy przed rozpoczęciem ćwiczenia laboratoryjnego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_02, K_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, P7U_K, I.P7S_KR, I.P7S_KK