Nazwa przedmiotu:
Modelowanie w biomechanice - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Monika Kwacz
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne
Kod przedmiotu:
MWBP
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 18, w tym: a) projekt - 15 godz.; b) konsultacje - 3 godz; 2) Praca własna studenta 18 godz., w tym: a) praca nad projektem - 10 godz.; b) opracowanie prezentacji wyników projektu - 6 godz.; d) studia literaturowe – 2 godz.; Suma: 1 ECTS - 36 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 18, w tym: a) projekt - 15 godz.; b) konsultacje - 3 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich 18, w tym: a) projekt - 15 godz.; b) konsultacje - 3 godz; 2) Praca własna studenta 18 godz., w tym: a) praca nad projektem - 10 godz.; b) opracowanie prezentacji wyników projektu - 6 godz.; d) studia literaturowe – 2 godz.; Suma: 1 ECTS - 36 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy anatomii i fizjologii, podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów, biomechaniki inżynierskiej
Limit liczby studentów:
nd
Cel przedmiotu:
Umiejętność przeprowadzania eksperymentu modelowego i symulacji w zakresie biomechaniki.
Treści kształcenia:
Modelowanie fizyczne i matematyczne: Opracowanie modelu fizycznego i matematycznego narządu ruchu człowieka dla wybranych funkcji i ruchu ciała. Określenie założeń, danych wejściowych i równań opisujących biomechanikę Algorytm obliczeń numerycznych: Opracowanie algorytmu obliczeń numerycznych. Określenie wymagań dotyczących interaktywności programu komputerowego (sposobu wprowadzania danych wejściowych oraz sposobu prezentacji wyników obliczeń). Program komputerowy i symulacja: Opracowanie programu komputerowego do symulacji obciążeń narządów ruchu i przeprowadzenie obliczeń numerycznych. Określenie wymagań dotyczących sprawozdania z realizacji projektu oraz prezentacji multimedialnej
Metody oceny:
Łączna ocena z programu komputerowego, prezentacji multimedialnej i sprawozdania z realizacji projektu.
Egzamin:
nie
Literatura:
Będziński R.: Biomechanika inżynierska. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997 Connan R.H.: Dynamika układów fizycznych, WNT, Warszawa 1973 Będziński R. i in.: Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna t.5, w Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, PAN, Warszawa 2004 Szmelter J.: Metody komputerowe w mechanice, PWN, Warszawa 1980 Morecki A., Reicher R.: Biomechanika t.5, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990 Bober T., Zawadzki J.: Biomechanika układu ruchu człowieka, Wydawnictwo BK, Wrocław 2006 Tejszerska D. i in.: Biomechanika inżynierska. Zagadnienia wybrane. Laboratorium, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka MWBP U_01
Potrafi wykonać model fizyczny i matematyczny narządu ruchu człowieka dla wybranych funkcji i ruchu ciała.
Weryfikacja: sprawozdania z realizacji projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_01, U_02, U_03, U_05, U_06, U_07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o, I.P7S_UO, I.P7S_UU

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka MWBP K_01
Potrafi wziąć pod uwagę uwarunkowanie pozatechniczne w procesie modelowania narządu ruchu człowieka.
Weryfikacja: Końcowa prezentacja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_03, K_04, K_01, K_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, P7U_K, I.P7S_KO, I.P7S_KK