Nazwa przedmiotu:
Modelowanie procesów biomedycznych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Piotr Tulik
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne
Kod przedmiotu:
MPB
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 18, w tym: a) laboratorium– 15 godz.; b) konsultacje – 3 godz.; 2) Praca własna studenta 15 godziny: a) przygotowanie do ćwiczeń– 7 godz.; b) opracowanie sprawozdań z ćwiczeń- 8 godz.; Suma 33 godz. (1 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 18 godz., w tym: a) laboratorium – 15 godz.; b) konsultacje – 3 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich 18, w tym: a) laboratorium– 15 godz.; b) konsultacje – 3 godz.; 2) Praca własna studenta 15 godziny: a) przygotowanie do ćwiczeń– 7 godz.; b) opracowanie sprawozdań z ćwiczeń- 8 godz.; Suma 33 godz. (1 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Umiejętności modelowania procesów na poziomie inżynierskim.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Uzyskanie umiejętności umożliwiających samokształcenie i pracę w zakresie modelowania procesów biologicznych.
Treści kształcenia:
Symulowanie przepływu krwi przez układ tętnic zasilających mózgowia; Modelowanie kinetyki znaczników w obrazowaniu PET i SPECT; Model Hodgkina – Huxleya; Modelowanie układu krążenia
Metody oceny:
Sprawdziany wiedzy przed rozpoczęciem ćwiczenia laboratoryjnego, ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.
Egzamin:
nie
Literatura:
Nałęcz M. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, tom 1 J. Doroszewski, R. Tarnecki, W. Zmysłowski (red) „Biosystemy” R. Tadeusiewicz, L. Kot, Z. Mikrus, J. Majewski „Biocybernetyka”, skrypt AGH, wyd.2, Kraków 1982 Zestaw instrukcji laboratoryjnych przygotowany na potrzeby przedmiotu i wymieniona w instrukcjach literatura.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka MPB_W01
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie modelowania zjawisk i systemów biologicznych.
Weryfikacja: Sprawdziany wiedzy przed rozpoczęciem ćwiczenia laboratoryjnego, ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_02, W_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WG, III.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka MPB_U01
Potrafi wykorzystać różnorodne techniki analizy danych w procesie weryfikacji hipotez badawczych i założeń projektowych.
Weryfikacja: Ocena wykonywania ćwiczenia, ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka MPB_K01
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów.
Weryfikacja: Ocena pracy podczas ćwiczeń, ocena aktywności w dyskusji nad uzyskanymi wynikami symulacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KO