Nazwa przedmiotu:
Telemetria sygnałów biomedycznych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Kazimierz Pęczalski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne
Kod przedmiotu:
TSBO
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 17, w tym: a) wykład - 15 godz.; b) konsultacje - 2 godz; 2) Praca własna studenta 8 godz., w tym: a) przygotowanie do kolokwium - 8 godz.; Suma: 25 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 17, w tym: a) wykład - 15 godz.; b) konsultacje - 2 godz;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 punktów ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość matematyki, fizyki, podstaw elektroniki oraz biofizyki na poziomie kursu kierunku Inżynieria Biomedyczna lub specjalności Urządzenia elektromedyczne na I stopniu studiów
Limit liczby studentów:
nd
Cel przedmiotu:
Zapoznanie się z metodami rejestracji i przesyłania sygnałów biomedycznych oraz zastosowaniem technik telemetrycznych w diagnostyce i terapii pacjentow z uwzględnieniem systemów do domowej opieki geriatrycznej.
Treści kształcenia:
Pierwsze zastosowania, przesyłanie sygnałów zapisanych, przesyłanie sygnałów w czasie rzeczywistym, zalety zastosowań telemetrii w diagnostyce, terapii i dydaktyce medycznej. ISDN, PSTN (publiczna sieć telefoniczna), Wi-Fi, bluetooth, VPN, GPRS i UMTS, IrDA (bezprzewodowa transmisja z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego), GPS. Sieci sensorowe. Protokoły transmisji bezprzewodowej Z-Wave, ZigBee. Przesyłanie obrazów rentgenowskich, echogramów, elektrokardiogramów, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i innych sygnałów biomedycznych jak np. temperatura, tętno, ciśnienie krwi, gazometria. Rozwiązania w zakresie teleopieki domowej oferowane w Polsce i na świecie. Proponowane metody pomiaru podstawowych parametrów życiowych pacjenta w warunkach domowych. Telechirurgia i robotyka, telerehabilitacja, nauka za pośrednictwem internetu. Rozwój zastosowań telemetrii w kardiologii, patologii, neurologii, ratownictwie.
Metody oceny:
2 kolokwia w trakcie semestru
Egzamin:
nie
Literatura:
Webster J.G. (editor): Medical Instrumentation. Application and Design. John Wiley&Sons, Inc. New York, 2010. Haykin S.: Systemy telekomunikacyjne. t. 1, WKiŁ 1998. Shortliffe i inni. Medical Informatics. Springer Verlag, New York, 2001.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka TSBO_W01
Zna najnowsze rozwiązania i potrzeby dalszego doskonalenia telemetrycznych systemów stosowanych w medycynie
Weryfikacja: Kolokwia zaliczające
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK
Charakterystyka TSBO_W02
Zna medyczne uwarunkowania stosowania telemetrii w diagnostyce i terapeutyce.
Weryfikacja: Kolokwia zaliczające
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WG, III.P7S_WK
Charakterystyka TSBO_W03
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urzadzeń, systemów i oprogramowania telemetrycznego aktualnie stosowanych w ochronie zdrowia
Weryfikacja: Kolokwia zaliczające
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka TSBO_U01
Potrafi opracować założenia i wykonać projekt systemu telemedycznego pracujący niezależnie lub jako moduł większego urządzenia medycznego
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o
Charakterystyka TSBO_U02
Rozumie etyczne oraz medyczne uwarunkowania stosowania urządzeń technicznych w medycynie i potrafi tą wiedzę wykorzystać w pracach projektowych i opracowywaniu nowych systemów telemedycznych.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, I.P7S_UO, III.P7S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka TSBO_K01
Jest gotów do omawiania zagadnień związanych z budową, wykorzystaniem i nowymi rozwiązaniami systemów telemetrycznych z osobami o wykształceniu medycznym.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KO