Nazwa przedmiotu:
Zastosowanie metod nieinwazyjnych w badaniu procesów regulacji w układzie krążenia
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne
Kod przedmiotu:
ZNMB
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 35, w tym: a) ćwiczenia - 30h; b) konsultacje - 5h; 2) Praca własna studenta 15, w tym: a) przygotowanie pracy końcowej - 15h; Suma: 50h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 35, w tym: a) ćwiczenia - 30h; b) konsultacje - 5h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin 35, w tym: a) ćwiczenia - 30h; b) konsultacje - 5h; 2) Praca własna studenta 15, w tym: a) przygotowanie pracy końcowej - 15h; Suma: 50h (2 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość układów elektronicznych, elektrotechniki, metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, znajomość fizykomedycznych podstaw inżynierii biomedycznej
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Znajomość metod stosowanych do nieinwazyjnego monitorowania sygnałów krążeniowych oraz mechanizmów regulacyjnych zachodzących w układzie krążenia. Umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji w publikacjach naukowych oraz ich syntetycznego opracowywania w postaci przeglądów literaturowych. Zapoznanie z warsztatem naukowym w badaniach z zakresu inżynierii biomedycznej.
Treści kształcenia:
Wprowadzenie w zagadnienia regulacji w układzie krążenia, zapoznanie ze stosowanymi metodami detekcji sygnałów oraz ich analizy. Zapoznanie ze znaczeniem procesów regulacji w żywych organizmach ze szczególnym uwzględnieniem roli układu autonomicznego. Z zaprezentowanej przez prowadzącego puli tematów studenci wybiorą te, którymi będą zajmować się w ciągu semestru, indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Zapoznanie z seminaryjną formą zajęć oraz kryteriami zaliczenia przedmiotu.
Metody oceny:
Zaliczenie: 2 kolokwia, przygotowanie prezentacji i pracy przeglądowej
Egzamin:
nie
Literatura:
Ewaryst Tkacz, Przemysław Borys. Bionika. WNT, Warszawa 2006 Maciej Nałęcz. (red) Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 t. 1 Biosytemy. EXIT Warszawa 2001 Khandpur RS. Biomedical instrumentation. Technology and applications. McGraw-Hill, 2005. Jarosław Piskorski. Asymetria rytmu serca. Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 2011 Aston R.: Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Merrill Publ. Comp. Columbus 1990. John G. Webster (Editor – in chief). Medical Instrumentation Applications and Design. John Willey and Sons, 2010. Shakti Chatterjee and Aubert Miller. Biomedical Instrumentation Systems. Delmar Pub, 2010 Gerard Cybulski. Ambulatory Impedance Cardiography. The Systems and their Applications. Series: Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 76, 1st Edition, 2011, ISBN: 978-3-642-11986-6, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Sana F, Isselbacher EM, Singh JP, Heist EK, Pathik B, Armoundas AA. Wearable Devices for Ambulatory Cardiac Monitoring: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2020 Apr 7;75(13):1582-1592. doi: 10.1016/j.jacc.2020.01.046. PMID: 32241375; PMCID: PMC7316129.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ZNMB_2st_W01
Wiedza dotycząca metod i urządzeń do oceny nieinwazyjnej procesów regulacji w układzie krążenia
Weryfikacja: Końcowa prezentacja/praca przeglądowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG
Charakterystyka ZNMB_2st_W02
Wiedza dotycząca na najnowszych trendów w ocenie procesów regulacji w układzie krążenia
Weryfikacja: Końcowa prezentacja/praca przeglądowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ZNMB_2st_U01
Potrafi zdobywać informacje z dostępnych źródeł polsko- i anglojęzycznych, dokonywać krytycznej ich oceny oraz w sposób syntetyczny przedstawiać istotne zagadnienia i formułować konkluzje
Weryfikacja: Końcowa prezentacja/praca przeglądowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o
Charakterystyka ZNMB_2st_U02
Potrafi przygotować i przedstawić syntetyczną prezentację przeglądu literaturowego i poprowadzić dyskusję dotyczącą tej prezentacji
Weryfikacja: Końcowa prezentacja/praca przeglądowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UK, I.P7S_UO

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ZNMB_2st_K01
Rozumie znaczenie ciągłego śledzenia najnowszej literatury w zakresie metod oceny procesów regulacji w układzie krążenia
Weryfikacja: W czasie końcowej prezentacji i na bieżąco podczas konsultacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK
Charakterystyka ZNMB_2st_K02
Docenia potrzebę syntetycznego przekazywania informacji i opinii nt. osiągnięć inżynierii biomedycznej i ich wpływu na modyfikację diagnostyki medycznej
Weryfikacja: W czasie końcowej prezentacji i na bieżąco podczas konsultacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK