Nazwa przedmiotu:
Neuroprotetyka
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Krzysztof Wildner
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne
Kod przedmiotu:
NEP
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich (32h): a) Wykład: 15h b) Projektowanie: 15h c) Konsultacje: 2h 2) Liczba godzin pracy własnej studenta (25h): a) Zapoznanie z literaturą i przygotowanie projektów: 15h b) Przygotowanie do sprawdzianu: 10h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich (32h): a) Wykład: 15h b) Projektowanie: 15h c) Konsultacje: 2h
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 30h, w tym: a) Projektowanie: 15h b) Zapoznanie z literaturą i przygotowanie projektów: 15h
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Dobra znajomość zagadnień z zakresu budowy i funkcjonowania układu nerwowo-mięśniowego. Podstawowa wiedza z zakresu zastosowań stymulacji elektrycznej w Inżynierii Biomedycznej. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznych podręczników i źródeł literaturowych.
Limit liczby studentów:
15
Cel przedmiotu:
Podstawowym celem przedmiotu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z neuroprotetyką, aktualnego stanu wiedzy z zakresu tej dziedziny nauki oraz kierunków jej dalszego rozwoju. Dodatkowo, zadania o charakterze projektowym, prowadzone w oparciu o nowoczesne metody kształcenia, mają zapoznać studentów z różnymi technikami pracy zespołowej.
Treści kształcenia:
I. Neuroanatomia i neurofizjologia: zestawienie kluczowych pojęć 1. Nerwy obwodowe 2. Mięśnie 3. Ośrodkowy układ nerwowy 4. Autonomiczny układ nerwowy 5. Sterowanie czynnością ruchową 6. Układ wzrokowy 7. Układ słuchowy 8. Neuroplastyczność II. Masterclass: Funkcjonalna stymulacja elektryczna 1. Podstawy biofizyczne stymulacji elektrycznej 2. Stymulacja obwodowego układu nerwowego 3. Stymulacja ośrodkowego układu nerwowego III. Rejestracja sygnałów z układu nerwowego 1. Rejestracja sygnałów z obwodowego układu nerwowego 2. Rejestracja sygnałów z ośrodkowego układu nerwowego IV. Materiały konstrukcyjne stosowane w neuroprotetyce 1. Materiały elektrodowe 2. Materiały izolujące 3. Reakcja tkanek na materiał elektrodowy V. Urządzenia neuroprotetyczne – aktualny stosowane urzdzenia VI. Urządzenia neuroprotetyczne – aktualnie rozwijane technologie
Metody oceny:
Na ostateczną ocenę z przedmiotu składać się będą: test - przeprowadzony na zakończenie zajęć wykładowych, oceny z zadań i prezentacji przygotowywanych w trakcie zajęć oraz ocena z zespołowej prezentacji projektu wykonywanego w ramach zajęć projektowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura 1. Horch K. W., Dhillon G. S. Neuroprosthetics - Theory and Practice, World Scientific Publishing, 2017. 2. Finn W. E., LoPresti P. G. Handbook of neuroprosthetic methods, CRC Press, 2003.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka NEP_W01
Wiedza z zakresu najnowszych rozwiązań neuroprotetyki.
Weryfikacja: Test dotyczący treści poruszanych podczas wykładów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka NEP_U01
Umiejętność przygotowania w ramach pracy w zespole założeń konstrukcyjnych i wstępnego projektu urządzenia neuroprotetycznego.
Weryfikacja: Ocena projektu zespołowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o
Charakterystyka NEP_U02
Umiejętność publicznego przedstawienia otoczenia naukowego projektowanego urządzenia neuroprotetycznego, usytuowania opracowywanej konstrukcji w aktualnym stanie wiedzy z zakresu neuroprotetyki.
Weryfikacja: Prezentacje cząstkowe i prezentacja końcowa opracowywanych projektów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UK, I.P7S_UO

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka NEP_K01
Umiejętność prowadzenia konstruktywnej dyskusji.
Weryfikacja: Prezentacje cząstkowe i prezentacja końcowa opracowywanych projektów połączone z konstruktywną dyskusją na forum grupy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK
Charakterystyka NEP_K02
Potrafi oszacować potencjału wdrożeniowy opracowywanego projektu
Weryfikacja: Ocena potencjału wdrożeniowego, będąca częścią przygotowywanego projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KO, I.P7S_KR