Nazwa przedmiotu:
Podstawy Konstrukcji Przyrządów Dozymetrycznych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Piotr Tulik
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne
Kod przedmiotu:
PKPD
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 50, w tym: a) wykład – 15 godz. b) projekt - 30 godz. c) konsultacje - 5 godz. 2) Praca własna studenta 60 godzin: a) przygotowanie do zajęć projektowych - 10 godz. b) opracowanie dokumentacji projektowej - 30 godz. c) przygotowanie do kolokwium - 10 godz. d) studium literaturowe -10 godz. Razem 110 godzin - 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,82 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 50, w tym: a) wykład - 15 godz. b) projekt - 30 godz. c) konsultacje - 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,55 punktów ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 70, w tym: a) przygotowanie do zajęć projektowych - 10 godz. b) projekt - 30 godz. c) opracowanie dokumentacji projektowej - 30 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza o: oddziaływaniu promieniowania jonizującego z materią, detektorach promieniowania jonizującego, dozymetrii oraz układach elektronicznych.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Przygotowanie do projektowania detektorów promieniowania jonizującego i przyrządów dozymetrycznych, wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.
Treści kształcenia:
Zakres wykładu obejmuje: Detekcję promieniowania. Klasyfikację detektorów promieniowania jonizującego. Budowę i zasadę działania gazowych detektorów promieniowania jonizującego. Klasyfikację aparatury dozymetrycznej. Budowę i zasadę działania przyrządów dozymetrycznych. Zasady projektowania gazowych detektorów promieniowania jonizującego. Zasady projektowania przyrządów dozymetrycznych. Wyznaczanie parametrów technicznych i dozymetrycznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego oraz przyrządów dozymetrycznych. Podstawy prawne i aspekty praktyczne wzorcowania przyrządów dozymetrycznych. Zakres zajęć projektowych obejmuje: Opracowanie koncepcji przyrządu dozymetrycznego: analiza postawionego zadania projektowego; sformułowanie wymagań technicznych i dozymetrycznych; zaproponowanie koncepcji konstrukcyjnej; dobór elementów wykonawczych. Wykonanie modelu zaprojektowanego przyrządu dozymetrycznego. Wyznaczenie parametrów technicznych i dozymetrycznych wykonanego przyrządu dozymetrycznego. Opracowanie dokumentacji projektowej, technologicznej i technicznej.
Metody oceny:
wykład – zaliczenie na podstawie kolokwium; projekt - zaliczenie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz modelu przyrządu.
Egzamin:
nie
Literatura:
Radiation dosimetry. Second edition. Volume II. Instrumentation. Eds. F.H. Attix, W.C. Roesch, Academic Press, 1966. A. Wasilewski, J. Henschke. Przyrządy dozymetryczne. Ośrodek Informacji o Energii Jądrowej, 1976.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PKPD_W01
Zna zasadę działania i podstawowe elementy konstrukcji gazowych detektorów promieniowania jonizującego i przyrządów dozymetrycznych oraz metodykę ich projektowania m.in. z wykorzystaniem podzespołów katalogowych i elementów wytwarzanych w różnych technologiach oraz podstawy prawne i aspekty praktyczne wzorcowania przyrządów dozymetrycznych.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena opracowania dokumentacji technicznej oraz modelu przyrządu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01, W_02, W_05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WG, III.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PKPD_U01
Potrafi pracując w zespole przygotować założenia projektowe, zweryfikować je i na ich podstawie wykonać model przyrządu dozymetrycznego; wyznaczyć jego podstawowe parametry techniczne i dozymetryczne; opracować dokumentację projektową i techniczną.
Weryfikacja: Ocena opracowania dokumentacji technicznej oraz modelu przyrządu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_02, U_05, U_06, U_07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o, I.P7S_UO, I.P7S_UU

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PPRI_K01
Ma świadomość: potrzeby krytycznej oceny swojej wiedzy i możliwości jej wykorzystania do rozwiązywania problemów projektowych; potrzeby myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; odpowiedzialności związanej z pracą w zespole oraz specyfiki pracy i wynikającej z niej odpowiedzialności m.in. w placówkach ochrony zdrowia.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_01, K_03, K_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KO, I.P7S_KR