Nazwa przedmiotu:
Podstawy gospodarki gruntami na obszarach wiejskich
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Robert Łuczyński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.SIK617
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin kontaktowych - 47 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 30 godzin b) uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych - 15 godzin, c) udział w konsultacjach - 2 godziny. 2) Praca własna studenta - 55 godzin, w tym: a) przygotowanie do ćwiczeń projektowych - 10 godzin, b) dokończenie zadań projektowych w domu i opracowanie operatów- 25 godzin, c) przygotowanie do kolokwium - 10 godzin, d) przygotowanie do egzaminu - 10 godzin. RAZEM: 102 godziny - 4 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,8 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 47 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 30 godzin b) uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych - 15 godzin, c) udział w konsultacjach - 2 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,0 punkty ECTS - 50 godzin, w tym: a) uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych - 15 godzin; b) przygotowanie do ćwiczeń projektowych - 10 godzin, c) dokończenie zadań projektowych w domu i opracowanie operatów- 25 godzin,
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych definicji i pojęć prawnych dotyczących nieruchomości.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Uzyskanie umiejętności z zakresu opracowywania dokumentacji geodezyjnej związanej z rozgraniczaniem nieruchomości, ustalaniem przebiegu granic działek ewidencyjnych, podziałem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych / wyznaczeniem punktów granicznych oraz scaleniem gruntów.
Treści kształcenia:
Wprowadzenie: nieruchomość gruntowa a działka ewidencyjna, granica nieruchomości a granica działki ewidencyjnej, księga wieczysta a kataster, stan prawny nieruchomości a stan władania, dokumentacja stwierdzająca stan prawny nieruchomości oraz dokumentacja określająca przebieg linii granicznych. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Rozgraniczenia nieruchomości w trybie administracyjnym i sądowym. Podziały nieruchomości… Przyjęcie granic do podziału nieruchomości. Podziały nieruchomości rolnych i leśnych. Wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych. Zasady zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania ich wyników do ODGiK. Zasady kompletowania dokumentacji technicznej. System informacji o lasach. Leśna mapa numeryczna. Rozgraniczanie nieruchomości i wznawianie znaków granicznych lasów państwowych. Scalanie gruntów. Cele scalenia, przebieg postępowania, zadania starosty, zadania geodety, szacunek gruntów, zasady projektowania, dokumentacja scaleniowa, założenia do projektu scalenia, studia terenowe, projekt, efekty scalenia.
Metody oceny:
Forma prowadzonych zajęć: wykład i ćwiczenia projektowe; Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest: wykonanie dwóch projektów i uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich operatów technicznych oraz kolokwium. Do zaliczenia wykładu wymagane jest zaliczenie egzaminu. Do zaliczenia egzaminu oraz kolokwium wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów. Ocenę łączną stanowi średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładu oraz zaliczenia ćwiczeń. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 – pięć (4,76 – 5,0); 4,5 – cztery i pół (4,26-4,75), 4,0 –cztery (3,76-4,25), 3,5-trzy i pół (3,26-3,75), 3,0-trzy (3,0-3,25). Zajęcia prowadzone zdalnie – MS Teams. Egzamin prowadzony zdalnie – MS Teams / MS Forms. Podczas egzaminu wymagane jest potwierdzenie obecności (aktywna kamera i mikrofon). Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 2 ćwiczeniach oznacza niezaliczenie przedmiotu. Student nieobecny na zajęciach ma obowiązek zgłosić się do prowadzącego (mail, osobiście) celem uzgodnienia terminu odrobienia ćwiczeń.
Egzamin:
tak
Literatura:
Wykaz aktów prawnych: USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków USTAWA Prawo wodne USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Orzeczenia sądowe: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2009 r. III CZP 51/09 Instrukcje techniczne: Instrukcja nr 1 z 1983 roku o scalaniu gruntów
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.SIK617_W01
Zna zasady sporządzania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału nieruchomości oraz rozgraniczenia nieruchomości, w tym wykonania niezbędnych geodezyjnych opracowań numerycznych wyników pomiaru łącznie z wyrównaniem. Posiada wiedzę na temat technologii pomiarów sytuacyjno-wysokościowych wykonywanych w pracach geodezyjnych t.j. podział nieruchomości i rozgraniczenie nieruchomości. Zna zasady tworzenia map z projektem podziału nieruchomości. Zna sposób wykorzystania i funkcje oprogramowania geodezyjnego: AutoCAD, WinKalk, Mikromapa, EWMAPA.
Weryfikacja: wykonanie projektu, egzamin, kolokwium
Efekt GK.SIK617_W02
Posiada wiedzę techniczną i prawną z zakresu wykonywania prac geodezyjnych na potrzeby gospodarki nieruchomościami: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, wznowień granic, scaleń i wymiany gruntów. Zna w podstawy prawne prowadzenia katastru nieruchomości oraz podstawy prawne związane z funkcjonowaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zna zasady zgłaszania prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Weryfikacja: wykonanie projektu, kolokwium, egzamin

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.SIK617_U01
Potrafi samodzielnie opracować operat geodezyjny z podziału nieruchomości oraz sporządzić wybraną dokumentację dotyczącą rozgraniczenia nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych; Umie oszacować czas potrzebny na realizację powyższych robót geodezyjnych; Potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów; Potrafi przeprowadzić analizę i wykonać oszacowanie błędów oraz wyrównanie obserwacji geodezyjnych, jako zadania związane z pracami obliczeniowymi wykonywanymi w procedurze podziałowej; Potrafi posługiwać się oprogramowaniem: WinKalk, MikroMap, EWMAPA, EWOPIS, AutoCAD, w szczególności do obliczeń geodezyjnych i kartograficznych oraz opracowań geodezyjnych realizowanych w procedurze podziałowej; Potrafi korzystać z materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiących dane wyjściowe w pracach geodezyjnych (podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości) oraz serwisu geoportal.gov.pl.
Weryfikacja: wykonanie projektu, egzamin, kolokwium
Efekt GK.SIK617_U02
Potrafi dokonać interpretacji map glebowych, wskazać ich zastosowania w praktyce. Zna podstawowe właściwości gleb oraz ich wpływ na wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Weryfikacja: egzamin
Efekt GK.SIK617_U03
Potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji o środowisku. Potrafi uwzględniać uwarunkowania faktyczne i prawne wynikające z opracowań planistycznych, środowiskowych oraz zasad gospodarki nieruchomościami na terenach rolnych i leśnych. Potrafi wskazać zasady oraz warunki korzystania oraz podtrzymywania zasobów środowiska i walorów krajobrazowych. Zna zasady zrównoważonego rozwoju i potrafi je uwzględnić w pracach geodezyjnych t.j. scalenie gruntów.
Weryfikacja: egzamin

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.SIK617_K01
Ma świadomość z odpowiedzialności geodety i ważności skutków przeprowadzanych przez geodetę czynności w ramach procedury podziałowej i rozgraniczeniowej; Zdaje sobie sprawę z konieczności przestrzegania przez geodetę zasad etyki zawodowej podczas przeprowadzania prac geodezyjnych.
Weryfikacja: wykonanie projektu, kolokwium